Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kontekst historyczno-kulturowy

Zważywszy, że od napisania traktatu przez Parkosza minęło ponad 570 lat, a od wydania Ortografii Zaborowskiego co najmniej 500, że każde z tych dzieł gramatycznych wpisane jest w epokę, w której powstało, za celowe uznano sporządzenie kalendarium wydarzeń w Polsce i w Europie, ukazującego historyczne tło epoki. Kalendarium jest wspólnym dziełem autorów opracowań. Każdy z nich sporządził listę wydarzeń, które w jego przekonaniu wpłynęły w sposób bezpośredni lub pośredni na ostateczny kształt opracowanego dzieła. Są wśród nich wydarzenia zarówno z historii powszechnej (np. reformacja, sobór w Trydencie 1545–1563), jak i z historii Polski (np. powstanie Akademii Krakowskiej, działalność Komisji Edukacji Narodowej i in.). 

 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9