Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Literatura przedmiotu

 1. „Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera”, [online], protokół dostępu: https://www.estreicher.uj.edu.pl/mdu/baza/wpis/?id=1836, 14 stycznia 2018., .
 2. hasło: Deszkiewicz Jan Nepomucen, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami t. IV, Warszawa 1899, s. 330.
 3. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-III, Warszawa 1900-1904 [SW].
 4. Upominek: książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866-1891), Kraków-Petersburg 1893 (dostępne na: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Upominek._Ksi%C4%85%C5%BCka_zbiorowa_na_cze%C5%9B%C4%87_Elizy_Orzeszkowej_%281866-1891%29.pdf.
 5. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, , t. I –VII 1770-1772.
 6. [Redakcja], 1. Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Część I: Nauki społeczne, Zeszyt 2, Wrocław 1984, s. 77-81.
 7. [Redakcja], Jan Łoś, „Język Polski” XIII/6/1928, s. 161–162.
 8. [Redakcja], Jubileusz profesorów Łosia i Rozwadowskiego, „Język Polski” XIII/1/1928, s. 1–4.
 9. [Redakcja], Słownik współczesnych pisarzy polskich, Warszawa 1964, s. 132-135.
 10. [Redakcja], Zapiski bibliograficzne. Jan Łoś. Gramatyka polska. Część II. Słowotwórstwo. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Język Polski” X/6/1925, s. 183–184.
 11. Zygmunt Abrahamowicz, Mesgnien-Meniński Franciszek (1620–1698), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XX, Kraków 1975, s. 464–466.
 12. Aleksander Adamowicz, Praktische polnische Grammatik für Deutsche, Berlin 1794.
 13. Mieczysława Adrianek, Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1843–1863, „Folia Bibliologica” XXXVI/XXXVII/1988/1989 , s. 49–77.
 14. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej – „Nowy Korbut”, t. V, Warszawa 1967.
 15. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – Oświecenie, t. IV, Warszawa 1966.
 16. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – Oświecenie, t. IV, cz. I (P-Ż), Warszawa 1970.
 17. Anna Bochnakowa, Le «Nouveau Grand Dictionnaire François, Latin et Polonois» et sa place dans la lexicographie polonaise, Kraków 1991.
 18. Anna Nikliborc, L’enseignement du français dans les écoles polonaises au XVIIIe siècle, Wrocław 1962.
 19. Antoni Karbowiak, O książkach elementarnych na szkoły wojewódzkie z czasów Komisyi Edukacyi Narodowej, Lwów 1893.
 20. Maria Babnis, O ważności języka polskiego. Szkice z dziejów języka polskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992.
 21. Irena Bajerowa, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 2011(1964).
 22. Jerzy Samuel Bandtkie, Historia drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Xsięstwie Litewskim, jako i w krainach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły […], t. I, Kraków 1826.
 23. Jerzy Samuel Bandtkie, Pisownia polska, czyli część gramatyki w zbiorze Piotrowi z Ilkusza r. 1486 darowanej, w bibliotece krakowskiej akademii dotąd się znajdującej, „Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności ” VI/1816, s. 348–352.
 24. Jerzy Samuel Bandtkie, Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich Ślązakach. (1821). Z pierwodruku wydali, przedmową i przypisami opatrzyli Bolesław Olszewicz i Witold Taszycki, Wrocław 1952.
 25. Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 2000.
 26. Mieczysław Baranowski, Szczęsny Parasiewicz, Książki szkolne w szkołach ludowych galicyjskich i w innych ziemiach polskich dawniej używane, Lwów 1898 (dostępne na: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=4588).
 27. Tytus Benni, Kazimierz Nitsch, Jan Łoś, Jan Rozwadowski, Henryk Ułaszyn, Gramatyka języka polskiego, Kraków 1923.
 28. Feliks Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. I, Warszawa-Wilno 1814.
 29. Ludwik Bernacki, Pierwsza książka polska, Lwów 1918.
 30. Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. II, Kraków 1899-1900.
 31. Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. III, Kraków 1899–1900, s. 436–437.
 32. Bronisław Bieńkowski, Gramatyka polska, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. V, Warszawa 1901, s. 133–174.
 33. Wiesław Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764–1855) w służbie umiłowanego języka, Olsztyn 1964.
 34. Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica–Toruń 1991.
 35. Bogdan Walczak, Nowe prace o polskich słownikach osiemnastowiecznych, [w:] Studia romanica in honorem Stanislai Gniadek, red. H. Misterski i J. Sypnicki, Poznań 1994, s. 45–57.
 36. Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 37. Aleksander Brückner, Traktat Parkoszów ortograficzny, [w:] Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa 1974, s. 107–113.
 38. Renata Budziak, Zur ältesten Geschichte der deutsch-polnischen Lexikographie. Wörterbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, „Zeitschrift für Slavistik” LVII/2012, s. 93–105.
 39. Marian Bugajski, Parkoszowica świadomość lingwistyczna i świadomość językowa, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. Stanisław Borawski, Zielona Góra 2005, s. 73–78.
 40. Henryk Bułhak (opr.), Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516, Kraków 1959 (Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, z. 3).
 41. Maria Burdowicz-Nowicka, Działalność naukowa Tomasza Kurhanowicza, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria A. Historia nauk społecznych” IV/1961, s. 127–146.
 42. Maria Burdowicz-Nowicka, Nieznane materiały do dziejów rodziny Marii Skłodowskiej-Curie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” XXI/III/1976, s. 485–496.
 43. Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, Warszawa 1976.
 44. Alexander Chalmers, Meninski, [w:] The General Biographical Dictionary Containing an Historical and Critical Account of the Lives and Writings of the Most Eminent Persons t. XXII, London 1815, s. 52–54.
 45. Piotr Chmielowski, Jerzy Samuel Bandtkie, [w:] Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, red. Marya Chełmońska, Warszawa 1901, s. 414-416.
 46. Kasper Ciechoniewski, Oko, hieroglifik twór rzeczy, źrzódłósłów, pierwszy wyraz słownika polskiego: z wględami nad niem grammatycznemi, z postrzeżeniami, z jego sposobami mówienia czyli frazesami i z niektóremi w ogólności uwagami za wzór całego słownika polskiego, iaki może bydź zrobiony, Warszawa 1804, s. 58 (dostępne na: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=148023).
 47. Michał Cieśla, Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii kultury, Warszawa 1974.
 48. Aleksandra Cieślikowa, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000.
 49. Helmut Claus, Slavica-Katalog der Landesbibliothek Gotha, Berlin 1961.
 50. Stanisław Cygan, Korespondencja Stanisława Szobera z Janem Łosiem, „Poradnik Językowy” 7/2006, s. 40-73.
 51. Maria Cytowska, Od Aleksandra do Alwara (gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.), Wrocław 1968.
 52. Bartłomiej Czarski, „Compendium linguae Polonicae” Mikołaja Volckmara - pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor, „Poradnik Językowy” 9/2014, s. 91-100.
 53. Ewa Czernikowska, Volckmar Mikołaj, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego t. Suplement II, red. Z. Nowak, Gdańsk 2002.
 54. Wanda Decyk-Zięba, „Lexykon geograficzny” bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe, Warszawa 2009.
 55. Wanda Decyk-Zięba, „Ortografia” Stanisława Zaborowskiego, „Poradnik Językowy” 5/2014, s. 101–109.
 56. Wanda Decyk-Zięba, Kształtowanie się świadomości językowej w XVI wieku, „Poradnik Językowy” 9/1997, s. 11-21.
 57. Wanda Decyk-Zięba, Szober Stanisław Jozef Leonard, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, red. A. Romanowski, Kraków 2012-2013, s. 473-477.
 58. Wanda Decyk-Zięba, Walenty Szylarski, „Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest Grammatyka języka polskiego ucząca, a tym samym pojęcie obcych języków, jako łacińskiego, francuskiego, włoskiego i innych ułatwiająca”, Drukarnia Jego Królewskiej Mości i Bractwa Świętej Trójcy, Lwów 1770, [w:] Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego, Warszawa 2014 (dostęp: https://gramatyki.uw.edu.pl/book/38) .
 59. Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, (Nie)poprawność językowa w osiemnastowiecznych gramatykach języka polskiego, „Poradnik Językowy” 3/2017, s. 51-65.
 60. Witold Doroszewski, Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa 1954.
 61. Stanisław Dubisz, Polski dyskurs odrodzeniowy – kultura, polityka, religia, język, „Przegląd Humanistyczny” XLVIII/4/2004, s. 27–42.
 62. Ewa Dziurzyńska, Z żołnierskich losów Zenona Klemensiewicza, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 15-24.
 63. Estreicher, Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera, online: https://www.estreicher.uj.edu.pl, .
 64. Karol Estreicher, Bibliografia polska, t. XIX, Kraków 1903 (dostępne na: http://www.estreicher.uj.edu.pl).
 65. Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia (1827–1908), wyd. 2. nowe, red. Karol Estreicher (jun.), t. XIV, Kraków 1987 (dostępne na: http://www.estreicher.uj.edu.pl/xixwieku/indeks/40489.html).
 66. Stanisław Estreicher, Bibliografia polska Karola Estreichera, t. XXX, Kraków 1934 (dostępne na: http://www.estreicher.uj.edu.pl).
 67. Ewa Rodek, Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696–1740, „Prace Filologiczne” t. LXIX/2016, s. 379–400.
 68. Alojzy Feliński, Przyczyny stosowanej przeze mnie pisowni, Warszawa 1816.
 69. Zofia Florczak, Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 70. Zofia Florczak, Józef Mroziński – „jenerał-językoznawca” (1784–1839). Szkic biograficzny, [w:] Józef Mroziński. Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 1986, s. 8–19.
 71. Zofia Florczak, Mroziński Józef, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXII, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 202–204.
 72. Zofia Florczak, U początków morfonologii polskiej: spór Mrongowiusza z Mrozińskim, „Pamiętnik Literacki” LXIX/2/1978, s. 111–126.
 73. Agnieszka Frączek, Kilka słów o autorach najstarszych dzieł dwujęzycznej leksykografii polsko-niemieckiej, [w:] Wschód-Zachód. Pogranicze Kultur. (Ost-West. Im Grenzbereich der Kulturen). Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Słupsk, 14–15 września 2000), red. Oleksij Prokopczuk, Słupsk 2001, s. 236–245.
 74. Agnieszka Frączek, Kleiner Lust-Garten Jana Karola Woyny (1690, 1746). Zagadnienia makrostrukturalne, „Studia Germanica Gedanensia” XXIII/2010, s. 291–302.
 75. Agnieszka Frączek, Zur Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lexikographie (1772–1868), Tübingen 1999.
 76. Agnieszka Frączek, Anna Just, Alte Hexe iſt verbrannt. Czárownicá Spálona: Ein handschriftliches deutsch-polnisches Wörterbuch aus Thorn (1701), [w:] Wo seit jeher zwei Herzen schlagen. Toruń/Thorn als Gegenstand germanistischer Untersuchungen, red. Edyta Grotek, Toruń 2014, s. 91–119.
 77. Agnieszka Frączek, Ryszard Lipczuk, Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie – historia i teraźniejszość, Szczecin 2004.
 78. Roman Ganszyniec, O ortografii Jakóba Parkosza, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” XII/1933, s. 148–151.
 79. Czesława Geneja, Słownictwo polskie w „Thesaurus Linguarum Orientalium...” Franciszka à Mesgnien Meninskiego z roku 1680, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” XLVII/1975, s. 95–117.
 80. Czesława Geneja, Paul Naster, François à Mesgnien Meninski: A propos d'un manuscrit autographe à la Bibliothèque Royale de Belgique, „Orientalia Lovaniensia Periodica” XVII/1986, s. 253–274.
 81. Łukasz Gołębiowski, O dziejopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach, Warszawa 1826.
 82. Joanna Gorzelana, Styl poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie utworu „Na pokoje nowe w Zamku Królewskim...”), [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. 5: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski,współpraca Joanna Gorzelana, Zielona Góra 2009.
 83. Karol Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI–XX, Warszawa 1978.
 84. Stanisław Grabski, Mowa ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, prof. S. Grabskiego na posiedzeniu Senatu dn. 23 VI 1925 r., „Monitor Polski” 150 (z dn. 2 VII)/1925, s. 4.
 85. Halina Rybicka-Nowacka, Podręcznik do nauki języka francuskiego z pierwszej połowy osiemnastego wieku, „Prace Filologiczne” t. 31/1982, s. 371–376.
 86. Jakub Handel, Dzieje językoznawstwa, Lwów 1935.
 87. Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, Berlin 1989–91.
 88. Adam Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.
 89. Antoni Zygmunt Helcel, Jerzy Samuel Bandtkie w stosunku do społeczności i literatury polskiej. Przyczynek naukowy do dziejów literatury ojczystej, Kraków 1836.
 90. Stefan Hrabec, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w., Toruń 1949.
 91. Stefan Hrabec, Franciszek Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa 1963.
 92. Innocenty Buba, Pijarzy w Polsce (Próba charakterystyki), „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce” XV/1962, s. 13-37.
 93. Jadwiga Berger-Mayerowa, Nieznane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
 94. Roman Jakobson, Józef Mroziński – jenerał-językoznawca. Pamiątka i przypomnienie, „Kultura i Społeczeństwo” 2/1969, s. 93–102.
 95. Zofia Jakubowska, O działaności dydaktycznej prof. dr Zenona Klemensiewicza, „Język Polski” z. 4/1961, s. 254-263.
 96. Zofia Jakubowska, Uczony w służbie szkoły (o działalności dydaktycznej Profesora Zenona Klemensiewicza), [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. Wiesław Krencik, Warszawa 1970, s. 17-25.
 97. Jan Nepomucen Deszkiewicz, Odpowiedź na zarzuty mojej grammatyce uczynione przez. Fel. Żochowskiego, b.m. 1847.
 98. Ludwik Janowski, Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1939, s. 237–238.
 99. Jan Januszowski, Nowy karakter polski, Kraków 1594.
 100. Jerzy Jarowiecki, Lwowska prasa przed powstaniem listopadowym, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 25. Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia III, 2005, s. 63–88.
 101. Regina Jefimow, Stojeński i Volckmar. Przyczynek do dziejów polskiej gramatyki, „Język Polski” XLIII/5/1963, s. 218–230.
 102. Regina Jefimow, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Gdańsk 1970.
 103. Jerzy Podracki, Koncepcje składniowe w gramatykach języka polskiego, Warszawa 1982.
 104. Jerzy Podracki, Próba reaktywowania języka w. XVI – J.N. Deszkiewicz, „Prace Filologiczne” 24/1974, s. 287-294.
 105. Feliks Jezierski, Przygotowania do wiedzy mowy polskiej, Warszawa 1843.
 106. Stanisław Jodłowski, Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.
 107. Stanisław Jodłowski, Profesor Zenon Klemensiewicz jako dydaktyk, „Język polski” z. 4/1969, s. 247-249.
 108. Józef Kazimierz Plebański, Gramatyka i gramatycy, [w:] Encyklopedia powszechna t. X, Warszawa 1862, s. 437-560.
 109. Józef Wojakowski, Nowożytne treści w księgozbiorze Szkoły Rycerskiej, [w:] Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego oświecenia, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1976, s. 81-115.
 110. Anna Just, „Klucz do języka polskiego” Jeremiasza Rotera - pierwsza gramatyka języka polskiego na Śląsku, „Poradnik Językowy” 10/2014, s. 82-89.
 111. Roman Kaleta, Mieczysław Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia, Wrocław 1953[Instytut Badań Literackich PAN. Studia Historyczno-Literackie", t. 20].
 112. Stanisław Kania, Jan Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
 113. Izabela Kaniowska-Lewańska, Stanisław Jachowicz: życie, twórczość i działalność, Warszawa 1986.
 114. Helena Kapełuś, Jeszcze o pierwszej drukowanej książce polskiej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” I/1965, s. 243–257.
 115. Halina Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa-Puńsk 2002.
 116. Jan Karłowicz, (do druku przygotowała Elżbieta Smułkowa), Podręcznik czystej polszczyzny dla Litwinów i Petersburszczan, [w:] Studia nad polszczyzną kresową t. III, red. Janusz Rieger i Wiaczesław Woronicz, Wrocław 1984, s. 33-81.
 117. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
 118. Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911.
 119. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki, (red.), Słownik języka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927 (tzw. Słownik warszawski).
 120. Karol Estreicher, Bibliografia polska 140,000 druków, cz. 3, t. IV: Stolecie XV-XVIII w układzie abecadłowym (t. XV ogólnego zbioru), Kraków 1897, s. 5-6.
 121. Alodia Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, Wrocław 1983.
 122. Alodia Kawecka-Gryczowa, Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku t. IV: Historia literatury, Warszawa 1956.
 123. Zofia Kawyn-Kurz, Mroziński jako gramatyk, „Poradnik Językowy” 3–5/1957.
 124. Andrzej Kątny, Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in Sprache und Kultur, Gdańsk 2003.
 125. Elżbieta Kędelska, Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Warszawa 1995.
 126. Alina Kępińska, Dawne gramatyki języka polskiego, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej ” IV/2006, s. 43–48.
 127. Justyna Kiliańczyk-Zięba, W cieniu symbolicznego drzewa. O sygnecie drukarskim Macieja Wirzbięty, „Biuletyn Historii Sztuki” LXXII, 1–2/2010, s. 93–112.
 128. Edmund Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.
 129. Helena Klechówna, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako językoznawca, „Rocznik Olsztyński” VII/1968.
 130. Stanisław Kleczewski, O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego. Zdania, Lwów 1967.
 131. Klemensiewicz Zenon, Historia języka polskiego, Warszawa 2009.
 132. Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, wyd. VII uzup., Warszawa 1999.
 133. Zenon Klemensiewicz, Miłośnictwo języka polskiego w dziejach polszczyzny, „Język Polski” XXV/1945, s. 1–7 (z. 1), 47–52 (z. 2).
 134. Zenon Klemensiewicz, Stanisław Szober, Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, „Język Polski” VII/1/1921, s. 23–27.
 135. Aleksander Klemp, Mikołaj Volckmar – kaznodzieja i profesor języka polskiego w Gdańsku, „d’Oriana. Awiza Biblioteczne” IV/2000.
 136. Edward Klich, Jan Łoś (1860–1928), „Slavia Occidentalis” VIII/1929, s. 1–7.
 137. Antoni Klinger, Stanisława Zaborowskiego program naprawy Rzeczypospolitej, Zielona Góra 1987.
 138. Zbigniew Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.
 139. Grzegorz Knapiusz, Thesaurus Polono-Latino-Graecus, Kraków 1643-1644.
 140. Konarski Stanisław, Krasnowolski Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, pod red. Bogusława Leśnodorskiego, t. XV, Kraków 1970.
 141. Zofia Kopczyńska, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej Oświecenia i romantyzmu, Wrocław 1976.
 142. Onufry Kopczyński, Gramatyka dla szkół narodowych, Warszawa 1778–81.
 143. Onufry Kopczyński, Gramatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne, Warszawa 1817.
 144. Onufry Kopczyński, Przypisy na klasę drugą, [w:] Gramatyka dla szkół narodowych na klasę II, [b. m. w.] 1780.
 145. Piotr (Petr Maksimovič) Kopko, Krytyczny rozbiór gramatyki narodowej O. Kopczyńskiego (Przyczynek do historyi polskiej gramatyki), Kraków 1909.
 146. Piotr (Petr Maksimovič) Kopko, Krytyczny rozbiór gramatyki narodowej O. Kopczyńskiego (Przyczynek do historyi polskiej gramatyki), Kraków 1909.
 147. Andrzej Koronczewski, Polska terminologia gramatyczna, Wrocław 1961.
 148. Irena Kosmowska, Dorota Mikulszyc, Aniela Szycówna, Kobieta polska jako autorka pedagogiczna. Bibljografja książek z dziedziny teorji wychowania, podręczników i literatury dla młodzieży, poprzedzona wstępem historycznym, Warszawa 1912 (dostępne na: http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=26105&from=publication).
 149. Maria Kossowska, Generał Józef Mroziński w opozycji do „Gramatyki narodowej” ks. O. Kopczyńskiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” VII/1958.
 150. Maria Kossowska, Stosunek ks. O. Kopczyńskiego do staropolszczyzny (na podstawie „Gramatyki dla szkół narodowych”), „Język Polski” XXXVI/5/1956, s. 370-374.
 151. Jadwiga Kowalikowa, Zenon Klemensiewicz w dydaktyce języka polskiego, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 67-73.
 152. Stanisław Koziara, Szylarski Walenty, [w:] Polski słownik biograficzny historii Polski, red. Janina Chodera, Feliks Kiryk, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 156.
 153. Jan Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1986.
 154. Hans-Peder Kromann, Theis Riiber, Poul Rosbach, Überlegungen zu Grundfragen der zweisprachigen Lexikographie, Hildesheim–Zürich–New York 1984.
 155. Adam Antoni Kryński, Kwestia językowa. O bezzasadnym odróżnianiu rodzaju nijakiego od męskiego w deklinacji przymiotników, Warszawa 1873.
 156. Adam Antoni Kryński, Szkice językoznawstwa polskiego od początku w. XIX-ego, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego..., t. I, Kraków 1911, s. 1–15.
 157. Krystyna Długosz-Kurczabowa i Stanisław Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego (wydanie trzecie), Warszawa 2013.
 158. Władysława Książek-Bryłowa, Uwagi o słowotwórstwie w tzw. „Słowniku” J. K. Woyny, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza: zbiór studiów t. VII, red. Kwiryna Handke, Warszawa 1996, s. 347–359.
 159. Kazimierz Kubik, Polska szkoła prywatna w dawnym Gdańsku (od XVI do połowy XIX w.), Gdynia 1963.
 160. Marian Kucała (opr.), Jakuba Parkosza „Traktat o ortografii polskiej”, Warszawa 1985.
 161. Marian Kucała, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław 1978.
 162. Andrzej F. Kucharski, Księdza Stanisława Zaborowskiego Ortografija polska: z przydaniem uwag tłómocza, tudzież Ortografii Seklucyana i spisu bibliograficznego grammatyk i słowników polskich, Warszawa 1825 (dostępne: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=40565&s=).
 163. Władysław Kuraszkiewicz, Reinhold Olesch, Piotr Statorius-Stojeński o polskim języku literackim (Polonicae grammatices institutio, 1568 r.), [w:] Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s. 384–408.
 164. Zofia Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Kraków 2006 (1993).
 165. Janina Kwiek-Osiowska, Stanisław Kleczewski – obrońcą języka polskiego, „Język Polski” 48/3/1968, s. 225-227.
 166. Janina Kwiek-Osowska, Miłośnicy i obrońcy języka polskiego, Wrocław-Kraków 1978 [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, „Nauka dla Wszystkich” nr 298].
 167. Tadeusz Lehr-Spławiński, Adam Antoni Kryński, „Język Polski” XVIII/1/1933, s. 1–4.
 168. Tadeusz Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 169. Tadeusz Lehr-Spławiński, Śp. Stanisław Szober, „Język Polski” XXIII/5/1938, s. 129–133.
 170. Joachim Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje, Wilno 1823.
 171. Anna Lenartowicz-Zagrodna, Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. XVIII (XXXVIII), z. 2, red. Tomasz Lisowski, Poznań 2011, s. 107–144.
 172. Kazimierz Lepszy (red.), Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968.
 173. Andrzej Piotr Lesiakowski, Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny, Warszawa 2014.
 174. Zygmunt Leśnodorski, Ś.p. Jan Łoś, wspomnienie pośmiertne, Kraków 1929, s. 7.
 175. Richard Lewański, A bibliography of Slavic Dictionaries. Volume I, Polish, Bologna 1973.
 176. Karol Lewicki (wyd.), Jerzy Zathey (współpraca), Album studiosorum Universitatis Cracoviensis t. V: Contines nomina studiosorum ab anno 1720 ad annum 1780, Kraków 1956.
 177. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. I-VI, Lwów 1854-1860.
 178. Tomasz Lisowski, Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Poznań 2001.
 179. Tomasz Lisowski, Polszczyzna początku XVI wieku. Problemy wariantywności i normalizacji, Poznań 2001.
 180. Hieronim Łopaciński, Szylarski Walenty, [w:] Encyklopedia kościelna, t. XXVIII, red. wyd. przez Michała Nowodworskiego, Warszawa 1905, s. 115–116.
 181. Jan Łoś (wyd.), Jakóba syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej, „Materiały i Prace Komisji Językowej AU II,” II/1907, s. 379–425.
 182. Jan Łoś, Dawne glosy o języku polskim, „Język Polski” I / 2/1913, s. 51–58.
 183. Jan Łoś, Gramatyka w dawnej Polsce, „Język Polski” I/7/1913, s. 216–221.
 184. Jan Łoś, Podział na części mowy (Z powodu „Gramatyki języka polskiego” St. Szobera), „Język Polski” IV/1/1919, s. 7–15.
 185. Jan Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915.
 186. Józef Łukaszewicz, Historia szkół w Koronie i w Wielkiem Księstwie Litewskiem. Od czasów najdawniejszych do roku 1794, t. I, Poznań 1849.
 187. M. Mauconduit, Nova grammatica gallica, quâ quivis alienigena latinæ linguæ peritus, gallicam facilè poterit assequi = Nouvelle grammaire françoise, par laquelle tout etranger qui sçaura le latin, pourra facilement s'instruire de la langue françoise, Paris 1678.
 188. Krzysztof Maćkowiak, Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” LXXXVII/1996, z. 4, s. 159-169.
 189. Krzysztof Maćkowiak, Słownik a poezja. Z Zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001.
 190. Marcin Jakubczyk, Duchênebillot et Malicki: les deux premiers et rivaux ouvrages polonophones consacrés à la grammaire française, „Romanica Cracoviensia” t. 13/2013a, s. 20-28.
 191. Marcin Jakubczyk, Équivoquer en français aux XVIIe et XVIIIe siècles (les grammairiens et l’homonymie), „Romanica Cracoviensia” t. 13/2013b, s. 29–37.
 192. Marcin Jakubczyk, Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej, Kraków 2016.
 193. Marcin Jakubczyk, Pierwszy w historii europejskiej leksykografii dwujęzyczny słownik francusko-polski: "Nomenklatura" F.D. Duchênebillot (1699), „Poradnik Językowy” /w druku.
 194. Marek Stachowski, Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2007.
 195. Marian Plezia, Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego: studia klasyczne pijarów polskich, Lublin 1953.
 196. Adam Massalski, Nauczyciele języka i literatury rosyjskiej w męskich rządowych szkołach średnich w Królestwie Polskim w latach 1833–1862. Liczebność grupy, drogi awansu i ocena ich pracy przez władze oświatowe, 2004 (dostępne na: filologija.vukhf.lt/5-10/doc/2.6%20Massalski%20RED_VM.doc [dostęp: 04.08.2014]) .
 197. Maria Renata Mayenowa (et alia) (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–XXXVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–2012 (dostępne na: http://kpbc.umk.pl/publication/17781; http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/).
 198. Maria Renata Mayenowa (red.), Zofia Florczak, Lucylla Pszczołowska (opr.), Ludzie oświecenia o języku i stylu, t. II, Warszawa 1958.
 199. Maria Renata Mayenowa et alia, (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–XXXVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–2012 (dostępne na: http://kpbc.umk.pl/publication/17781; http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/).
 200. Maria Renata Mayenowa, Józef Mroziński w dziejach językoznawstwa, [w:] Józef Mroziński. Dzieła wszystkie, t. 1, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 20–31.
 201. Maria Renata Mayenowa, Ludzie oświecenia o języku i stylu, t. II, Warszawa., t. II, opr. Zofia Florczak, Lucylla Pszczołowska, Warszawa 1958.
 202. Maria Renata Mayenowa, Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, Warszawa 1955.
 203. Maria Renata Mayenowa, (red.), Ludzie oświecenia o języku i stylu, opr. Z. Florczak, L. Pszczołowska, t. II, Warszawa 1958.
 204. Aleksandra Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wrocław 1975.
 205. Jerzy Michalski, Kopczyński Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VIII, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1967–1968, s. 622–625.
 206. Michał Cieśla, Nauczanie języków obcych nowożytnych w Szkole Rycerskiej w Warszawie (1766-1794), „„Rozprawy z Dziejów Oświaty” ” I/1958, s. 41-73.
 207. Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Narodowe, t. XIV. Listy. Cz. 1. Od roku 1817 do roku 1831, opr. S. Pigoń, Warszawa 1953, s. 578, tabl. 1.
 208. Teresa Minikowska, Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI w., Warszawa-Poznań-Toruń 1980.
 209. Władysław Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
 210. Mirosław Skarżyński, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków 2001.
 211. Jan Moneta, Enchiridion polonicum oder Pohlnisches Handbuch, Gdańsk 1720.
 212. Leszek Moszyński, Traktat ortograficzny Jakuba Parkoszowica a alfabety słowiańskie, „Język Polski” LI/2/1971, s. 100–107.
 213. Józef Mroziński, Dzieła wszystkie, do druku przygotowała Zofia Florczak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
 214. Józef Mroziński, O znamionach nad samogłoskami przez..., [w:] Dzieła wszystkie, t. I, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 261–293 (Przedruk z wydania: Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej, Warszawa 1830).
 215. Józef Mroziński, Odpowiedź na umieszczoną w „Gazecie Literackiej" recenzję dzieła pod tytułem: Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, Warszawa 1824; przedruk w: Dzieła wszystkie, t. I, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 85–246.
 216. Józef Mroziński, Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, Warszawa 1822.
 217. Wiesław Murawiec, Z recepcji św. Piotra z Alkantary w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Studia Theologica Varsaviensia” 26/2/1988, s. 29-53 (dostęp: Studia_Theologica_Varsaviensia-r1988-t26-n2-s29-53> .
 218. Maria Niedźwiecka-Ossowska, Semantyka profesora St. Szobera, „Przegląd Filozoficzny” XXVIII/1925, s. 258–272.
 219. Kazimierz Nitsch (rec.), Prace polonistyczne, ofiarowane Janowi Łosiowi dla uczczenia dwudziestopięciolecia jego działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1902–1927, Warszawa 1927 (Prace Filologiczne, t. XII)”, „Język Polski” XIII/6/1928, s. 179–184.
 220. Kazimierz Nitsch, Jan Łoś. Gramatyka polska. Część I. Głosownia historyczna. Lwów – Warszawa – Kraków 1922. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Język Polski” VI/5/1921, s. 156–159.
 221. Kazimierz Nitsch, Recenzja Gramatyki języka polskiego S. Szobera, „Język Polski” VII/2/1923, s. 57–62.
 222. Kazimierz Nitsch, W sprawie podręcznika gramatyki polskiej, „Język Polski” X/5/1925, s. 145–152.
 223. Franciszek J. Nowak, Poglądy na temat pisowni polskiej od XIII wieku do 1939 roku, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” XII/1-2/2008, s. 149–160.
 224. Zbigniew Nowak, Jan Moneta, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXI, red. Emanuel Rostworowski, Kraków 1976, s. 651–652.
 225. Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Białystok 2011.
 226. Mehmet Ölmez, Stanisław Stachowski, François à Mesgnien Meninski und sein „Thesaurus Linguarum Orientalium...”. – Franciscus à Mesgnien Meninski: Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae (Wiedeń 1680), Istanbul 2000.
 227. Samuel Orgelbrand (wyd.), Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. 8. Od litery K do Kruszyński. Z 818 rysunkami, 1 mapą Kanady i tablicą kolorową Korali, Warszawa 1900 (dostępne na: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1187&from=publication).
 228. Alojzy Osiński, Pochwała X. Onufrego Kopczyńskiego przez X. Aloizego Osińskiego [...], czytana na posiedzeniu publicznem dnia 4go maja 1818, Warszawa 1819 (dostępne na: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=42293).
 229. Barbara Otwinowska, Język – naród – kultura: antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974.
 230. Tadeusz Pasikowski, Czarniejewo i okolice, Poznań 1979.
 231. Regina Pawłowska, Mikołaj Volckmar, [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza XVI wieku t. X, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1977.
 232. Ewa Penkalla, Dykcjonarze, wokabularze i inne słowniki XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, „Libri Gedanenses” XIX/XX/2001/2002.
 233. Stefan Petriuk, Unruhstadt und Karge – Unrugowa i Kargowa, eine im Zeitalter der Toleranz entstandene Stadt im Spannungsfeld zwischen Polen und Deutschen (zweisprachig), Poznań 2005.
 234. Sebastian Petrycy, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609, wyd. Jan Łoś, Kraków 1914 (1609).
 235. Kazimierz Piekarski, Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516, Kraków 1926.
 236. Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych, t. I-II, Warszawa 1773.
 237. Rajmund Pietkiewicz, Historia Polski historią Biblii pisana, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” LXIV/2/2011, s. 153–174.
 238. Franciszek Pilarczyk, Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej, Zielona Góra 2003.
 239. Tadeusz Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.
 240. Krystyna Pisarkowa, Walery Pisarek, Człowiek i dzieło, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 9-14.
 241. Józef Kazimierz Plebański, Gramatyka i gramatycy, [w:] Encyklopedia powszechna t. X, Warszawa 1862, s. 437–560 (dostępne na: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=8991).
 242. Roman Plenkiewicz, Kurhanowicz Tomasz, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. VI, Warszawa 1904, s. 421–422.
 243. Adolf Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej Warszawskiej. Ze źródeł urzędowych i ze wspomnień jej wychowańców zebrane, Warszawa 1907, s. 152–153.
 244. Władysław Pniewski, Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk 1938.
 245. Władysław Pniewski, Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764–1855. Księga Pamiątkowa, Gdańsk 1993.
 246. Podracki Jerzy, Koncepcje składniowe w gramatykach języka polskiego (od O. Kopczyńskiego do Z. Klemensiewicza), Warszawa 1982.
 247. Jerzy Podracki, Koncepcje składniowe w gramatykach języka polskiego (od O. Kopczyńskiego do Z. Klemensiewicza), Warszawa 1982.
 248. Jerzy Podracki, Narodziny polskiej gramatyki – Onufry Kopczyński (z historii składni i dydaktyki), „Prace Filologiczne” XXIII/1972, s. 135–150.
 249. Edward Polański, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX/2004, s. 29–46.
 250. Roman Pollak (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” - Piśmiennictwo staropolskie, t. I (A-M), t. II (N-Ż), Warszawa 1964, 1965.
 251. Wiktor Porzeziński, Die allgemeine Sprachwissenschaft in Polen seit 1868, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” I/1927, s. 67–69.
 252. Wiktor Porzeziński, Językoznawstwo. Przegląd polskich prac językoznawczych r. 1923, „Przegląd Humanistyczny” II/1-2/1923, s. 399–414.
 253. Ephraim Praetorius, Danziger Lehrer Gedächtniß, Danzig, Leipzig 1760.
 254. Przemysław Zwoliński, Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako źródło poznania ówczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” z. 7–9/1956, s. 251–260; 310–321; 356–369.
 255. Jadwiga Puzynina, „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim, Wrocław 1961.
 256. Edward Raczyński (red.), Jacobi Parcossii de Żorawice antiqissimus de orthographia Polonica libellus, rogatu et sumptibus Eduardi com. Raczyński, opera et studio Georgii Samuelis Bandtkie editus, Poznań 1830.
 257. Artur Rogóż, Józef Mroziński, [w:] Historia Polski, http://historiapolski.eu/jozef-mrozi-ski-t2493.html 2014 (dostęp: 16.12.2014).
 258. Aleksander Rombowski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI – połowa wieku XVIII), Wrocław 1960.
 259. Stanisław Rospond (oprac i wstęp), [Seklucjan Jan], Wybór pism, Olsztyn 1979.
 260. Stanisław Rospond, Czy Jan Seklucjan mazurzył?, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” XVI/1936, s. 112–116.
 261. Stanisław Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959.
 262. Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2007.
 263. Stanisław Rospond, Ks. Onufry Kopczyński (1735–1817). Próba syntezy, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII/1971, s. 3–39.
 264. Stanisław Rospond, Kultura językowa w Polsce XVI wieku. I. Polemika poprawnościowa J. Maleckiego z J. Seklucjanem, „Język Polski” XXIII/1938, s. 45–52.
 265. Stanisław Rospond, Kultura językowa w Polsce XVI wieku. II. Polemika poprawnościowa J. Maleckiego z S. Murzynowskim, „Język Polski” XXIV/1939, s. 115–121.
 266. Stanisław Rospond, Studia nad językiem polskim XVI wieku, Wrocław 1949.
 267. Jeremiasz Roter, Schlüssel zur Polnischen und Deutschen Sprache (…) Klucz do Polskiego y Niemieckiego Języka, Katowice 1998.
 268. Rowiński Mieczysław, [Recenzja w sekcji Rozbiory i sprawozdania] ,,Ateneum – Pismo Naukowe i Literackie”, t. IV, z. II, Warszawa 1897, s. 361-369.
 269. Jan Rozwadowski, O zjawiskach i rozwoju języka, „Język Polski” V/5/1920, s. 129–151.
 270. Mikołaj Rudnicki, Językoznawstwo polskie w dobie Oświecenia, Poznań 1956 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. XVII, z. 2).
 271. Mikołaj Rudnicki, Z dziejów polskiej myśli językowej i wychowawczej, Poznań-Warszawa 1921.
 272. Halina Rybicka-Nowacka, Dziewiętnastowieczni pionierzy językoznawstwa polskiego, [w:] Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku, red. Mieczysław Basaj i Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1990, s. 19–33.
 273. Halina Rybicka-Nowacka, Szkice z dziejów języka literackiego, Warszawa 1990.
 274. Jan Rymarkiewicz, Wzory prozy wedle rodzajów i kształtów chronologicznie z literatury zebrane. Stopień III, wyd. II, Poznań 1874, s. 347-351.
 275. Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak, Łukasza Górnickiego teoria kultury języka, [w:] Łukasz Górnicki i jego czasy, red. Barbara Noworolska, Wiesław Stec, Białystok 1993, s. 211–243.
 276. Wojciech Rzepka, Wiesław Wydra (wyd.), [Seklucjan Jan], Student. Rozprawa krotka a prosta o niktórych ceremonijach i ustawach kościelnych, Kórnik 1994.
 277. Grzegorz Seroczyński, Jakuba Parkosza „Traktat o ortografii polskiej”, „Poradnik Językowy” 4/2014, s. 97-103.
 278. Grzegorz Seroczyński, Jakuba Parkoszowica „Traktat o ortografii polskiej”, [w:] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. Wanda Decyk-Zięba, Stanisław Dubisz, Warszawa 2003, s. 241–250.
 279. Janina Siwkowska, O słowniku języka polskiego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 5/1953, s. 22-28.
 280. Skarżyński Mirosław, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków 2001.
 281. Mirosław Skarżyński, Części mowy i ich kategorie w gramatykach polskich XIX i XX wieku (1817–1938), Kraków 1994.
 282. Mirosław Skarżyński, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków 2001.
 283. Stanisław Skorupka, Adam Antoni Kryński, [w:] Z dziejów polonistyki warszawskiej, red. Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1964, s. 181–185.
 284. Teresa Skubalanka, Stanowisko O. Kopczyńskiego wobec nowotworów językowych, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” XXI (1957)/1959, s. 238–245.
 285. Ryszard Skulski, Z dziejów polonistyki lwowskiej, „Pamiętnik Literacki” 33/1936, s. 540-573.
 286. Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Kraków 1952-1956 .
 287. Lech Słowiński, Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Poznań 1978.
 288. Władysław Smoleński, Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1887.
 289. Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Szylarski (Walenty), [w:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. XXIV, Warszawa 1867, s. 858–859.
 290. Stanisława Sochacka, Gramatyki i słowniki polskie na Śląsku w XVII i XVIII w. (Stań badań i postulaty badawcze), „Studia Śląskie. Seria nowa” XXI/1972, s. 245–265.
 291. Stanisław Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959.
 292. Stanisław Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków 1993, s. 54-56.
 293. Edward Stankiewicz, Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages Up to 1850: An Annotated Bibliography, Berlin 1984.
 294. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Narodziny gramatyki: o kontekstach powstawania i warsztacie dzieła Onufrego Kopczyńskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” XXVIII/2/1983, s. 269–296.
 295. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński – współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
 296. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej, Wrocław 1987.
 297. Wacław Studnicki, Źródła do lat szkolnych Słowackiego, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” VII/1921, s. 197–208.
 298. Konrad Kazimierz Szamryk, Aneta Orłowska, Zmiany leksykalne w trzech wydaniach „Roślin potrzebnych” Krzysztofa Kluka. Rzeczowniki, „Białostockie Archiwum Językowe” 14/2014, s. 178-193 <http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/2868 >.
 299. Stanisław Szober, Adam Antoni Kryński. Życie i prace, „Prace Filologiczne” XVI/1934, s. IX.
 300. Stanisław Szober, Bibliografia prac prof. Adama Antoniego Kryńskiego, „Prace Filologiczne” XVI/1934, s. XVII–XXXIX.
 301. Stanisław Szober, Jan Łoś (1860–1928), „Prace Filologiczne” XIII/1928, s. 541–545.
 302. Anzelm Janusz Szteinke, Kleczewski Stanisław Dominik, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1966-1967, s. 552-553.
 303. Jan Szurc, Volckmar Mikołaj, [w:] Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX w., Bielsko-Biała 1988.
 304. Zofia Szybalska, Praca Komisji Edukacji Narodowej nad językiem polskim, „Wychowanie w Domu i Szkole” II/1911.
 305. Walenty Szylarski, Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest gramatyka języka polskiego ucząca, Lwów 1770.
 306. Andrzej Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, Warszawa 1944, s. 207-209.
 307. Witold Taszycki (red.), Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I-VII, Wrocław 1965-1987.
 308. Witold Taszycki, Co wiemy o Jakubie z Żórawic, synu Parkosza?, [w:] idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. III, Wrocław 1965, s. 331–337.
 309. Witold Taszycki, Dodatek do bibliograficznego wykazu prac Jana Łosia, „Rocznik Slawistyczny” X (VI–VII)/1931.
 310. Witold Taszycki, Działalność naukowa Stanisława Szobera (1879–1938), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” VIII/1938, s. 5–9.
 311. Witold Taszycki, Jan Łoś twórca Słownika staropolskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze” z. 3 /1960, s. 94–103.
 312. Witold Taszycki, Jan Łoś w czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1926, s. 35.
 313. Witold Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1953.
 314. Witold Taszycki, Pierwsze druki polskie rozróżniające samogłoski nosowe, [w:] Rozprawy i studia polonistyczne, t. III, Wrocław 1965.
 315. Teresa Skubalanka, Stanowisko Onufrego Kopczyńskiego wobec neologizmów, [w:] tejże, Ze studiów nad dawną i współczesną polszczyzną, Lublin 1997, s. 59-92.
 316. TLF, Trésor de la Langue Française informatisé, online: http://atilf.atilf.fr/, .
 317. Zuzanna Topolińska, Z historii akcentu polskiego od wieku XVI do dziś, Wrocław 1961.
 318. Jan Kajetan Troiański, Ausführliches deutsch-polnisches Handwörterbuch zum Gebrauche für Polen und Deutsche. Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego użycia dla Polaków i Niemców, Poznań 1844–1847.
 319. Jan Kajetan Troiański, Ausführliches polnisch-deutsches Handwörterbuch zum Gebrauche für Deutsche und Polen. Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego użycia dla Niemców i Polaków, Poznań, Berlin 1835–1836.
 320. Abraham Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1764.
 321. Stanisław Urbańczyk (red.), Reinhold Olesch (współpr.), Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, Köln–Wien 1983 (Slavistische Forschungen, t. XXXVII).
 322. Urbańczyk Stanisław, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950), Kraków 1993.
 323. Stanisław Urbańczyk, Die Orthographie des Jan Seklucjan, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 29–32.
 324. Stanisław Urbańczyk, Die Orthographie des Stanisław Murzynowski, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 32–39.
 325. Stanisław Urbańczyk, Dwa staropolskie traktaty ortograficzne, „Studia Polonistyczne” XIV/XV/1986/1987, s. 313–320.
 326. Stanisław Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków 1993.
 327. Stanisław Urbańczyk, Językoznawstwo polskie pierwszej poł. XIX wieku, [w:] tegoż: Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968, s. 370–412.
 328. Stanisław Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 2000.
 329. Stanisław Urbańczyk, Stanisław Zaborowski und seine Ortographie, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 7–29.
 330. Stanisław Urbańczyk, Świadomość teoretyczna Stanisława Zaborowskiego, gramatyka XVI wieku, [w:] Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego, red. Hanna Orzechowska, Mieczysław Basaj, Wrocław 1987, s. 39–48.
 331. Stanisław Urbańczyk, Zenon Klemensiewicz - uczony i pedagog, „Język Polski” z. 4/1961, s. 242-254.
 332. Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań 1995.
 333. Maria Walewska, Ks. Onufry Kopczyński (1735–1817). W setną rocznicę zgonu, Warszawa 1917 (dostępne na: https://www.tnp.org.pl/ZbiorySpecjalne/2012/Walewska%20Maria.%20Ks.%20Onufry%20Kpczynski.%20Warszawa%201917.pdf).
 334. Wanda Baczkowska, Malicki Bartłomiej Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny t. 19, Wrocław 1974, s. 320–321.
 335. Wanda Decyk-Zięba, „Masovita” jako źródło poznania gwary mazowieckiej, „Prace Filologiczne” t. 48/2003, s. 81–90.
 336. Ignacy Warmiński, Andrzej Samuel i Jan Seklucjan, Poznań 1906.
 337. Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Kamocka Józefa, [w:] Polski słownik biograficzny t. XI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965, s. 584-585.
 338. Bronisław Wieczorkiewicz, Życie i działalność naukowa Stanisława Szobera, [w:] Wybór pism, Warszawa 1959, s. 7–22.
 339. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, (Encyklopedia powszechna Wydawnictwa „Gutenberga”), t. XVII, Kraków [1930], s. 32.
 340. Izabela Winiarska-Górska, „Krótka a prosta nauka czytania i pisania języka polskiego” Jana Seklucjana, „Poradnik Językowy” 6/2014, s. 100-107.
 341. Izabela Winiarska-Górska, „Ortografia polska” Stanisława Murzynowskiego, „Poradnik Językowy” 7/2014, s. 102-109.
 342. Władysław Wisłocki, Krótka wiadomość o Towarzystwie Literatów w wieku XVIII, Lwów 1869 (odbitka ze „Szkoły”).
 343. Władysław Wisłocki, Nauka języka polskiego w szkołach polskich przed Kopczyńskim, Lwów 1868.
 344. Halina Wiśniewska, Metody opisu koniugacji polskiej w gramatykach XVII wieku, [w:] Studia historycznojęzykowe, t. II, red. Marian Kucała, Wojciech Rzepka, Kraków 1994, s. 201–208.
 345. Halina Wiśniewska, Uwagi o rzeczownikach w „Krótkim Słowniku” (1690) Jana Karola Woyny, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza: zbiór studiów, t. VII, red. Kwiryna Handke, Warszawa 1996, s. 331–345.
 346. Halina Wiśniewska, Zapomniana polska gramatyka języka włoskiego Adama Styli (1675), [w:] Studia historycznojęzykowe, t. I, red. Marian Kucała, Zdzisława Krążyńska, Kraków 1994, s. 221–230.
 347. Witold Taszycki, hasło: Deszkiewicz-Kundzicz Jan Nepomucen, [w:] Polski słownik biograficzny t. V, Kraków 1939-1946 [PSB].
 348. Jan Wolfgang, Rzecz o herbacie, Wilno 1823.
 349. Erika Worbs, Die polnisch-deutsche Lexikographie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die polnisch-deutschen Wörterbücher von Bandtkie, Mrongovius und Trojański, [w:] Między oświeceniem i romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV polsko-niemiecka konferencja polonistyczna, red. Jakub Zdzisław Lichański, Warszawa 377–394.
 350. Erika Worbs, Von Johann Moneta's Enchiridion polonicum oder Polnisches Handbuch (1720) zu Daniel Vogel's Polnisch-Deutsches Lexicon (1786) – Anmerkungen zur Genese eines Wörterbuchs, „Prace Filologiczne” 45/2000, s. 643–653.
 351. Jan Karol Woyna, Kleiner Lust-Garten, Worinn Gerade Gänge Zur Polnischen Sprache angewiesen werden, Gdańsk 1690.
 352. Kazimierz Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1856.
 353. Kazimierz W. Wójcicki, Ks. Onufry Kopczyński, „Tygodnik Ilustrowany” CXXI/1862, s. 1–2 (dostępne na: http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/1862/foto/n21.htm).
 354. Kazimierz W. Wójcicki, Kurhanowicz (Tomasz), [w:] Encyklopedia powszechna, t. XVI, Warszawa 1864, s. 480.
 355. Wiesław Wydra, Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa 1973.
 356. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984.
 357. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Niesamoistne drukowane teksty polskie sprzed roku 1521 i ich znaczenie dla historii drukarstwa i języka polskiego, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. Stanisław Grzeszczuk, Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 263–288.
 358. R[oman] Z[awiliński], Najdawniejsze gramatyki i słowniki polskie, „Język Polski i Poradnik Językowy” III/1916, z. 2-3, s. 64-66.
 359. Zygmunt Zagórski, Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski), Warszawa–Poznań 1981.
 360. Jan Zaremba (red.), Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Śląski Korbut, Wrocław 1979.
 361. Jan Zaremba, Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Śląski Korbut, Wrocław 1979.
 362. Alfred Zaręba, Działalność profesora Zenona Klemensiewicza w tajnym nauczaniu, „Język Polski” z. 4/1969, s. 262-266.
 363. Maria Zarębina, Wstęp, [w:] Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa 2001, s. 5-8.
 364. Aleksander Zdanowicz (red.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861 (dostępne na: https://eswil.ijp.pan.pl).
 365. Aleksander Zdanowicz, Leonard Sowiński, Rys dziejów literatury polskiej, t. V, Wilno 1878, s. 221.
 366. Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1999.
 367. Przemysław Zwoliński, Działalność naukowa Profesora Doktora Zenona Klemensiewicza, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. Wiesław Krencik, Warszawa 1970, s. 11-15.
 368. Przemysław Zwoliński, Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako źródło poznania ówczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” z. 7–9/1956, s. 251–260; 310–321; 356–369.
 369. Przemysław Zwoliński, Najdawniejsze opracowanie języka Mikołaja Reja („Wizerunk” M. Reja z 1558 a „Polonicae grammatices institutio” P. Stojeńskiego z r. 1568), [w:] Przemysław Zwoliński, Szkice i studia z historii slawistyki, wyboru dokonał Mieczysław Basaj, Wrocław 1988, s. 139–168.
 370. Przemysław Zwoliński, Prowincjonalizmy pomorskie w polszczyźnie XVI i XVII w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIX /1960, s. 157–169.
 371. Przemysław Zwoliński, Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie, [w:] Przemysław Zwoliński, Szkice i studia z historii slawistyki, wyboru dokonał Mieczysław Basaj, Wrocław 1988, s. 67–99.
 372. Piotr Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003.
 373. Andrzej Żmuda, Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców warszawskiej Akademii Duchownej w latach 1837—1887, (Studia z historii Kościoła w Polsce, t. VI), Warszawa 1979.
 374. Mieczysław Żywczyński, Kurhanowicz Tomasz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 240.
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9