Old orthographies, grammars and handbooks of Polish language

Literature

 1. , „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczpospolitej Polskiej ” XIV/1 (233)/1931, s. 19.
 2. Aneks do książki: lista nauczycieli, Woy–Ż., [w:] Szkoła na Wiejskiej, red. Wanda Karpowicz et al., Kraków 1974, s. 259–265.
 3. Ateneum: pismo naukowe i literackie, tom II, zeszyt I, Warszawa 1888, s. 190.
 4. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Warszawa 1984.
 5. Grubecki Michał, [w:] Spis pochowanych na cmentarzu. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, 2015.
 6. Język polski w gimnazjach rosyjskich w Polsce, „Rodzina i Szkoła: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania domowego i szkolnego” 3/1876, s. 70–71.
 7. Kazimierz Wóycicki, [w:] Wikipedia, [dostęp: 30.07.2018].
 8. Kronika, „Gazeta Lwowska” 77/1888, s. 3–4.
 9. Kronika bieżąca, „Przegląd Pedagogiczny: czasopismo poświęcone wychowaniu szkolnemu i domowemu” 12/1898, s. 199.
 10. Nekrolog: Ś. p. Kazimierz Wóycicki, „Gazeta Lwowska” 108/1938, 14 maja, s. 3.
 11. Opriedielenija uczenago komitieta ministierstwa narodnago proswieszczenija, „Żurnał ministierstwa narodnago proswieszczenija” Czastʹ CLX/1872, s. 181.
 12. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu (księga zbiorowa), Wilno 1937.
 13. Przybylski Jacek (Hiacynt) Idzi (1756–1819), [w:] Oświecenie: hasła osobowe: P–Ż, addenda: A–O, Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut” t. 6, cz. 1, red. Elżbieta Aleksandrowska z zesp., Warszawa-Kraków-Wrocław 1970, s. 94-101.
 14. Stan, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, Warszawa 2006, s. 1098.
 15. Wiadomości bieżące krajowe, „Gazeta Warszawska” 86/1888, s. 2–3.
 16. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1969, s. t. 12.
 17. Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna, Wydawnictwo „Gutenberg”, Kraków, t. XVIII, reprint: 1995.
 18. История русской национальной библиотеки.
 19. [bez autora], Feliks Żochowski, „Gazeta Codzienna” 134/1844, s. 1.
 20. [bez autora], Jan Łoś, „Język Polski” XIII/6/1928, s. 161–162.
 21. [bez autora], Jubileusz profesorów Łosia i Rozwadowskiego, „Język Polski” XIII/1/1928, s. 1–4.
 22. [bez autora], Zapiski bibliograficzne. Jan Łoś. Gramatyka polska. Część II. Słowotwórstwo. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, „Język Polski” X/6/1925, s. 183–184.
 23. Zygmunt Abrahamowicz, Mesgnien-Meniński Franciszek (1620–1698), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XX, Kraków 1975, s. 464–466.
 24. Aleksander Adamowicz, Praktische polnische Grammatik für Deutsche, Berlin 1794.
 25. Mieczysława Adrianek, Książki szkolne w Królestwie Polskim w latach 1843–1863, „Folia Bibliologica” XXXVI/XXXVII/1988/1989 , s. 49–77.
 26. Aleksander Zdanowicz i in., Odkrojny, [w:] Słownik języka polskiego, cz. I A–O, Wilno 1861, s. 851.
 27. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej – „Nowy Korbut”, t. V, Warszawa 1967.
 28. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – Oświecenie, t. IV, Warszawa 1966.
 29. Elżbieta Aleksandrowska (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – Oświecenie, t. IV, cz. I (P-Ż), Warszawa 1970.
 30. Elżbieta Aleksandrowska, Przybylski Jacek (Hiacynt) Idzi (1756–1819), [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny t. 3 Mia-R, red. całości Roman Loth, red. działu oświecenia Elżbieta Aleksandrowska, Warszawa 2002, s. 313-316.
 31. Adam Asnyk, Leszek Dunin Borkowski (et alia), Upominek: książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866–1891), Kraków–Petersburg 1893.
 32. Atlas = Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Francja, [w:] Atlas polskiej obecności za granicą, 2012, s. 89–97.
 33. B., Dwa podręczniki naukowe, „Kraj: tygodnik polityczno-społeczny” 1/1884, s. 14.
 34. I[gnący] B[oczyliński], Gramatyka języka polskiego większa przez Dra Ant. Małeckiego..., „Biblioteka Warszawska” 4/1863, s. 524–533.
 35. Maria Babnis, O ważności języka polskiego. Szkice z dziejów języka polskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992.
 36. Wanda Baczkowska, Malicki Bartłomiej Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny t. 19, Wrocław 1974, s. 320–321.
 37. Irena Bajerowa, Językoznawstwo polonistyczne, [w:] Historia nauki polskiej, 1863–1918, t. 4, cz. 3, red. B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 802–819.
 38. Irena Bajerowa, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
 39. Irena Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku, t. 1. Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice 1986.
 40. Irena Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku, t. 2. Fleksja, Katowice 1992.
 41. Irena Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku, t. 3. Składnia, synteza, Katowice 2000.
 42. Irena Bajerowa, Współczesna Mickiewiczowi norma ortograficzna, „Pamiętnik Literacki” t. LV, z. 1/1964, s. 157–181.
 43. Jerzy Samuel Bandtkie, Historia drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Xsięstwie Litewskim, jako i w krainach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły […], t. I, Kraków 1826.
 44. Jerzy Samuel Bandtkie, Pisownia polska, czyli część gramatyki w zbiorze Piotrowi z Ilkusza r. 1486 darowanej, w bibliotece krakowskiej akademii dotąd się znajdującej, „Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności ” VI/1816, s. 348–352.
 45. Jerzy Samuel Bandtkie, Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o polskich Ślązakach. (1821). Z pierwodruku wydali, przedmową i przypisami opatrzyli Bolesław Olszewicz i Witold Taszycki, Wrocław 1952.
 46. Mirosław Bańko, „Słownik języka polskiego” Erazma Rykaczewskiego – pierwszy popularny słownik polszczyzny, „Prace Filologiczne” XLVII/2002, s. 7–26.
 47. Mirosław Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2011 (dodruk; pierwodruk: 2002).
 48. Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 2000.
 49. Mieczysław Baranowski, Szczęsny Parasiewicz, Książki szkolne w szkołach ludowych galicyjskich i w innych ziemiach polskich dawniej używane, Lwów 1898.
 50. Jan Basara, Mieczysław Szymczak, Słowo wstępne, [w:] Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, O języku polskim, Warszawa 1984, s. 5-17.
 51. Tytus Benni, Kazimierz Nitsch, Jan Łoś, Jan Rozwadowski, Henryk Ułaszyn, Gramatyka języka polskiego, Kraków 1923.
 52. Feliks Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. I, Warszawa–Wilno 1814.
 53. Jadwiga Berger-Mayerowa, Nieznane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
 54. Ludwik Bernacki, Pierwsza książka polska, Lwów 1918.
 55. Józef Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. III, Warszawa 1912, s. 456–457.
 56. Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), t. II, Kraków 1899–1900, s. 717-720.
 57. Józef Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831), t. III, Kraków 1899–1900, s. 436–437.
 58. Bronisław Bieńkowski, Gramatyka polska, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. V, Warszawa 1901, s. 133–174.
 59. Wiesław Bieńkowski, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764–1855) w służbie umiłowanego języka, Olsztyn 1964.
 60. Andrzej Biernacki, Rufin Piotrowski, [w:] Polski słownik biograficzny t. 26, Wrocław 1981.
 61. Bogusław Bierwiaczonek, O języku ucieleśnionym, [w:] Językoznawstwo kognitywne 3: kognitywizm w świetle innych teorii, red. Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk 2006, s. 444-479.
 62. Stefan Bilski, Słownik biograficzny regionu brodnickiego, Brodnica–Toruń 1991.
 63. Jakow Iwanowicz Błagodarow, Kratkije prawiła polskogo jazyka s prisowokuplenijem k nim upotriebitielniejszych słow, razgoworow i primierow dla cztienija, Moskwa 1796.
 64. Anna Bochnakowa, Le «Nouveau Grand Dictionnaire François, Latin et Polonois» et sa place dans la lexicographie polonaise, Kraków 1991.
 65. Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 66. Zofia Borzymińska, Przyczynek do dziejów szkolnictwa żydowskiego w Warszawie w XIX wieku, czyli jeszcze o Szkole Rabinów, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 3-4/1984, s. 183–196.
 67. Ksawery Bronikowski, Gramatyka języka polskiego podług nowego układu, Paryż 1848.
 68. Aleksander Brückner, Kilka słów o „Małeckim”, „Kronika Powszechna” 42/1913, s. 693–694.
 69. Aleksander Brückner, Traktat Parkoszów ortograficzny, [w:] Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa 1974, s. 107–113.
 70. Maria Budrowicz-Nowicka, Działalność naukowa Tomasza Kurhanowicza, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria A. Historia nauk społecznych” IV/1961, s. 127–146.
 71. Renata Budziak, Zur ältesten Geschichte der deutsch-polnischen Lexikographie. Wörterbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, „Zeitschrift für Slavistik” LVII/2012, s. 93–105.
 72. Kazimierz Budzyk (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – Piśmiennictwo staropolskie, t. 3, Warszawa 1965, s. 87–88.
 73. Marian Bugajski, Parkoszowica świadomość lingwistyczna i świadomość językowa, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. Stanisław Borawski, Zielona Góra 2005, s. 73–78.
 74. Mihail Bułgakow, Исторія Кіевской Академіи, Petersburg 1843.
 75. Henryk Bułhak (opr.), Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516, Kraków 1959 (Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, z. 3).
 76. Maria Burdowicz-Nowicka, Nieznane materiały do dziejów rodziny Marii Skłodowskiej-Curie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” XXI/III/1976, s. 485–496.
 77. Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego, Warszawa 1976.
 78. Alexander Chalmers, Meninski, [w:] The General Biographical Dictionary Containing an Historical and Critical Account of the Lives and Writings of the Most Eminent Persons t. XXII, London 1815, s. 52–54.
 79. Piotr Chmielowski, Jerzy Samuel Bandtkie, [w:] Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, red. Marya Chełmońska, Warszawa 1901, s. 414-416.
 80. Kasper Ciechoniewski, Oko, hieroglifik twór rzeczy, źrzódłósłów, pierwszy wyraz słownika polskiego: z wględami nad niem grammatycznemi, z postrzeżeniami, z jego sposobami mówienia czyli frazesami i z niektóremi w ogólności uwagami za wzór całego słownika polskiego, iaki może bydź zrobiony, Warszawa 1804, s. 58.
 81. Witold Cienkowski, Z badań leksykologicznych szkoły kazańskiej: interpretacja zjawisk tzw. etymologii ludowej w pracach Jana Baudouina de Courtenay oraz Mikołaja Kruszewskiego, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 187-192.
 82. Michał Cieśla, Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia z zakresu historii kultury, Warszawa 1974.
 83. Michał Cieśla, Nauczanie języków obcych nowożytnych w Szkole Rycerskiej w Warszawie (1766-1794), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” I/1958, s. 41–73.
 84. Aleksandra Cieślikowa, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000.
 85. Helmut Claus, Slavica-Katalog der Landesbibliothek Gotha, Berlin 1961.
 86. Stanisław Cygan, Korespondencja Stanisława Szobera z Janem Łosiem, „Poradnik Językowy” 7/2006, s. 40-73.
 87. Władysław Cyran, Wydawnictwa poprawnościowe wobec zmian w języku polskim, „Acta Universitatis Lodzienisis. Folia Linguistica” 18/1988, s. 23–38.
 88. Maria Cytowska, Od Aleksandra do Alwara (gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.), Wrocław 1968.
 89. Józef A. Czajkowski, Przegląd Gramatyki języka polskiego Dra Antoniego Małeckiego, „Biblioteka Warszawska” 1/1865, s. 283–305.
 90. Bartłomiej Czarski, „Compendium linguae Polonicae” Mikołaja Volckmara - pierwsza gdańska gramatyka języka polskiego i jej autor, „Poradnik Językowy” 9/2014, s. 91-100.
 91. Anna Czelakowska, Definicje wyrazu a opisy gramatyczne w podręcznikach języka polskiego XIX wieku, [w:] Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych” Kraków, 10-11 marca 2008 r., red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków 2009, s. 69–77.
 92. Anna Czelakowska, Nauka o dźwiękach mowy w gramatykach Onufrego Kopczyńskiego, „LingVaria” 1/2006, s. 183–191.
 93. Anna Czelakowska, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939, Kraków 2010 (Biblioteka „LingVariów”, t. 6).
 94. Ewa Czernikowska, Volckmar Mikołaj, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego t. Suplement II, red. Z. Nowak, Gdańsk 2002.
 95. DAF =, Dictionnaire de l’Académie française, Paris 1835, 6e édition.
 96. Jiří Damborský, Praski strukturalizm a Jan Baudouin de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 457-468.
 97. Wanda Decyk-Zięba, „Lexykon geograficzny” bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe, Warszawa 2009.
 98. Wanda Decyk-Zięba, „Masovita” jako źródło poznania gwary mazowieckiej, „Prace Filologiczne” t. 48/2003, s. 81–90.
 99. Wanda Decyk-Zięba, „Ortografia” Stanisława Zaborowskiego, „Poradnik Językowy” 5/2014, s. 101–109.
 100. Wanda Decyk-Zięba, Kształtowanie się świadomości językowej w XVI wieku, „Poradnik Językowy” 9/1997, s. 11-21.
 101. Wanda Decyk-Zięba, Szober Stanisław Józef Leonard, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, red. A. Romanowski, Kraków 2012-2013, s. 473-477.
 102. Wanda Decyk-Zięba, Walenty Szylarski, „Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest Grammatyka języka polskiego ucząca, a tym samym pojęcie obcych języków, jako łacińskiego, francuskiego, włoskiego i innych ułatwiająca”, Drukarnia Jego Królewskiej Mości i Bractwa Świętej Trójcy, Lwów 1770, [w:] Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego, Warszawa 2014.
 103. Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, (Nie)poprawność językowa w osiemnastowiecznych gramatykach języka polskiego, „Poradnik Językowy” 3/2017, s. 51–65.
 104. Edward Dembowski (E. D.), Piśmiennictwo polskie w zarysie, Poznań 1845.
 105. Jan Nepomucen Deszkiewicz, Odpowiedź na zarzuty mojej gramatyce uczynione przez Fel. Żochowskiego, b.m.w. 1847.
 106. Jan Nepomucen Deszkiewicz, Rozprawy o języku polskim i jego gramatykach, Lwów 1843.
 107. Jan Nepomucen Deszkiewicz, Zbiór odpowiedzi recenzentom Gramatyki języka polskiego w Rzeszowie 1846 roku wydanej […], Lwów 1853.
 108. Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert (red.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres, Paris 1751–1772.
 109. Krystyna Długosz-Kurczabowa, Stanisław Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. 3., Warszawa 2013.
 110. Witold Doroszewski, Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w językoznawstwie, „Prace Filologiczne” t. XXII/1972, s. 5-28.
 111. Witold Doroszewski, Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa 1954.
 112. Stanisław Dubisz, Polski dyskurs odrodzeniowy – kultura, polityka, religia, język, „Przegląd Humanistyczny” XLVIII/4/2004, s. 27–42.
 113. Renata Dutkowa, Przybylski Jacek Idzi, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXIX/1, z. 120, red. Emanuel Rostworowski, Kraków 1986, s. 98-120.
 114. Dz.Pozn. = ks. I.P., Erazm Edward Rykaczewski (pośmiertne wspomnienie), „Dziennik Poznański” 174, rocz. XV/1873 , s. 1–3.
 115. Ewa Dziurzyńska, Z żołnierskich losów Zenona Klemensiewicza, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 15-24.
 116. Elżbieta Jamrozik, Zarys nauczania języka włoskiego w Polsce, „Języki Obce w Szkole ” 3/2014, s. 24.
 117. Karol Estreicher, Bibliografia polska, t. XXVII, Kraków 1929.
 118. Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. III, Kraków 1876.
 119. Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia (1827–1908), wyd. 2. nowe, red. Karol Estreicher (jun.), t. XIV, Kraków 1987.
 120. Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX. stulecia, t. V, Kraków 1880.
 121. Karol Estreicher, Bibliografia polska, t. XV, Kraków 1897, s. 5–6.
 122. Stanisław Estreicher, Bibliografia polska Karola Estreichera, t. XXX, Kraków 1934.
 123. Alojzy Feliński, Przyczyny stosowanej przeze mnie pisowni, Warszawa 1816.
 124. Charles J. Fillmore, Frame Semantics, [w:] Linguistics in the Morning Calm, The Linguistic Society of Korea (ed.), Seoul 1982.
 125. Zofia Florczak, Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 126. Zofia Florczak, Józef Mroziński – „jenerał-językoznawca” (1784–1839). Szkic biograficzny, [w:] Józef Mroziński. Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 1986, s. 8–19.
 127. Zofia Florczak, Mroziński Józef, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXII, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 202–204.
 128. Zofia Florczak, U początków morfonologii polskiej: spór Mrongowiusza z Mrozińskim, „Pamiętnik Literacki” LXIX/2/1978, s. 111–126.
 129. Agnieszka Frączek, Kilka słów o autorach najstarszych dzieł dwujęzycznej leksykografii polsko-niemieckiej, [w:] Wschód-Zachód. Pogranicze Kultur. (Ost-West. Im Grenzbereich der Kulturen). Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Słupsk, 14–15 września 2000), red. Oleksij Prokopczuk, Słupsk 2001, s. 236–245.
 130. Agnieszka Frączek, Kleiner Lust-Garten Jana Karola Woyny (1690, 1746). Zagadnienia makrostrukturalne, „Studia Germanica Gedanensia” XXIII/2010, s. 291–302.
 131. Agnieszka Frączek, Zur Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lexikographie (1772–1868), Tübingen 1999.
 132. Agnieszka Frączek, Anna Just, Alte Hexe iſt verbrannt. Czárownicá Spálona: Ein handschriftliches deutsch-polnisches Wörterbuch aus Thorn (1701), [w:] Wo seit jeher zwei Herzen schlagen. Toruń/Thorn als Gegenstand germanistischer Untersuchungen, red. Edyta Grotek, Toruń 2014, s. 91–119.
 133. Agnieszka Frączek, Ryszard Lipczuk, Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie – historia i teraźniejszość, Szczecin 2004.
 134. Stanisław Furmanik, Kazimierz Wóycicki, [w:] Szkoła na Wiejskiej, red. Wanda Karpowicz et al., Kraków 1974, s. 159–161.
 135. Franciszek Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, t. 2, Warszawa 1914.
 136. Enrica Galazzi, Physiologie de la parole et phonétique appliquée au XIXème et au début du XXème siècle, [w:] History of the Language Sciences: An International Handbook of the Evolution of the Study of Lanquage from the Beginnings to the Present, t. 1, red. Sylvain Auroux et al., Berlin 2001, s. 1485–1498.
 137. Andrzej Gawryszewski, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe: bibliografia za lata 1827-1967, Warszawa 1969, s. 102.
 138. Czesława Geneja, Słownictwo polskie w „Thesaurus Linguarum Orientalium...” Franciszka à Mesgnien Meninskiego z roku 1680, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” XLVII/1975, s. 95–117.
 139. Czesława Geneja, Paul Naster, François à Mesgnien Meninski: A propos d'un manuscrit autographe à la Bibliothèque Royale de Belgique, „Orientalia Lovaniensia Periodica” XVII/1986, s. 253–274.
 140. Rafał Gerber, Żochowski Feliks, [w:] Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, Wrocław 1977, s. 415.
 141. GJA = Erazm Rykaczewski, Gramatyka języka angielskiego (...) dla użytku polskiej młodzieży, Berlin 1850.
 142. GJW = Erazm Rykaczewski, Gramatyka języka włoskiego (...) przez E. Rykaczewskiego, Autora Słowników włoskiego, angielskiego i Gramatyki angielskiej, Berlin 1859.
 143. Roman Gnaszyniec, O ortografii Jakóba Parkosza, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” XII/1933, s. 148–151.
 144. Edmond Gogolewski, Szkolnictwo polskie we Francji (1833–1990), Wrocław 1998, przekł. Stefan Kaufman i Justyna Łukaszewicz.
 145. Zbigniew Gołąb, Adam Heinz, Kazimierz Polański, Formuły artykulacyjne dźwięków, [w:] Słownik terminologii językoznawczej, red. Zbigniew Gołąb, Adam Heinz i Kazimierz Polański, Warszawa 1970.
 146. Łukasz Gołębiowski, O dziejopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach, Warszawa 1826.
 147. Joanna Gorzelana, Styl poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie utworu „Na pokoje nowe w Zamku Królewskim...”), [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. 5: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana, Zielona Góra 2009.
 148. Karol Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI–XX, Warszawa 1978.
 149. Stanisław Grabski, Mowa ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, prof. S. Grabskiego na posiedzeniu Senatu dn. 23 VI 1925 r., „Monitor Polski” 150 (z dn. 2 VII)/1925, s. 4.
 150. Eugeniusz Grodziński, Jan Baudouin de Courtenay o wpływie języka na światopogląd, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 141-147.
 151. Aleksandra Gruszczyńska-Grzymska, Pod panowaniem dyr. Jana Gilewicza, „Przegląd Pruszkowski” 1/2001, s. 121.
 152. Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010.
 153. Renata Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni (wyd. 5. – dodruk), Warszawa 2012.
 154. Bronisław Gubrynowicz, Antoni Małecki (1821–1913), Lwów 1920.
 155. Jakub Handel, Dzieje językoznawstwa, Lwów 1935.
 156. Kwiryna Handke, Ewa Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977.
 157. Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand, Ladislav Zgusta, Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, Berlin 1989–91.
 158. Adam Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978.
 159. Antoni Zygmunt Helcel, Jerzy Samuel Bandtkie w stosunku do społeczności i literatury polskiej. Przyczynek naukowy do dziejów literatury ojczystej, Kraków 1836.
 160. Stanisław Herbst, Maksymilian Jakubowicz, [w:] Internetowy polski słownik bibliograficzny, t. X (Polski słownik biograficzny), 1962-1964.
 161. Karel Horálek, Jan Baudouin de Courtenay a psychologizm w językoznawstwie, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 103-109.
 162. Stefan Hrabec, Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w., Toruń 1949.
 163. Stefan Hrabec, Franciszek Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa 1963.
 164. Innocenty Buba, Pijarzy w Polsce (Próba charakterystyki), „Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce” XV/1962, s. 13–37.
 165. Ardalion Wasiljewicz Iwanow, Russkaja grammatika, izdanije 11, Sankt-Pietierburg 1861.
 166. Aleksander Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów 1899-1900.
 167. Aleksander Jackowski, [w:] Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, Warszawa 1928, s. 129.
 168. Zenon Jagoda, Kazimierz Wóycicki jako pedagog i dydaktyk, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie” 12/1962, s. 57–76.
 169. Roman Jakobson, Józef Mroziński – jenerał-językoznawca. Pamiątka i przypomnienie, „Kultura i Społeczeństwo” 2/1969, s. 93–102.
 170. Marcin Jakubczyk, Duchênebillot et Malicki: les deux premiers et rivaux ouvrages polonophones consacrés à la grammaire française, „Romanica Cracoviensia” t. 13/2013a, s. 20–28.
 171. Marcin Jakubczyk, Équivoquer en français aux XVIIe et XVIIIe siècles (les grammairiens et l’homonymie), „Romanica Cracoviensia” t. 13/2013b, s. 29–37.
 172. Marcin Jakubczyk, F.D. Duchênebillot, Nouvelle méthode très facile pour aprendre un peu de tems à lire, écrire & parler François, pour l’usage des Demoiselles Pensionaires du Monastère Roïal des Religieuses de l’Adoration perpetuelle du très Saint SACREMENT. Avec un recueil de differens mots & un petit discours familier à la fin, [w:] Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne, red. Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa i Izabela Stąpor, Warszawa .
 173. Marcin Jakubczyk, Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej, Kraków 2016.
 174. Marcin Jakubczyk, Pierwszy w historii europejskiej leksykografii dwujęzyczny słownik francusko-polski: "Nomenklatura" F.D. Duchênebillot (1699), „Poradnik Językowy” [w druku].
 175. Maksymilian Jakubowicz, Gramatyka języka polskiego, Wilno 1825.
 176. Zofia Jakubowska, O działaności dydaktycznej prof. dr Zenona Klemensiewicza, „Język Polski” z. 4/1961, s. 254-263.
 177. Zofia Jakubowska, Uczony w służbie szkoły (o działalności dydaktycznej Profesora Zenona Klemensiewicza), [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. Wiesław Krencik, Warszawa 1970, s. 17-25.
 178. Elżbieta Jamrozik, Agli albori dei metodi di insegnamento dell’italiano in Polonia: la “Grammatica polono-italica” di Styla (1675), [w:] Atti dell'Accademia Polacca t. 2, Roma 2012, s. 101-120.
 179. Elżbieta Jamrozik, Come si insegnava l’uso dell’articolo nelle prime grammatiche di lingua italiana per polacchi, [w:] Linguistica e glottodidattica. Studi in onore di Katerin Katerinov, red. Anthony Mollica, Roberto Dolci, Mauro Pichiassi, Perugia 2008, s. 237-254.
 180. Elżbieta Jamrozik, Come si insegnava la pronuncia dell’italiano nel Seicento? La fonetica nella Grammatica Polono-Italica di Adam Styla (1675), [w:] Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani, red. Annalisa Nesi, Nicoletta Maraschio, Pisa 2008, s. 131-152.
 181. Edmund Jankowski (red.), Słownik pseudonimów pisarzy polskich, t. I (A–J), Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.
 182. Czesław Jankowski, Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi, cz. 2, Petersburg-Kraków 1897, s. 253-256.
 183. Ludwik Janowski, Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1939, s. 237–238.
 184. Jan Januszowski, Nowy karakter polski, Kraków 1594.
 185. Jerzy Jarowiecki, Lwowska prasa przed powstaniem listopadowym, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 25. Studia ad Bibliothecarum Scentiam Pertinentia III, 2005, s. 63–88.
 186. Michał Jaworski, Józef Porayski-Pomsta, „Gramatyka dla gramatyki jest złą gramatyką, pod względem fachowym złą”. Rozmowa z Prof. drem hab. Michałem Jaworskim, laureatem Nagrody im. Witolda Doroszewskiego w 1989 r., „Polonistyka” XLII/8 (268)/1989, s. 706–715.
 187. Regina Jefimow, Stojeński i Volckmar. Przyczynek do dziejów polskiej gramatyki, „Język Polski” XLIII/5/1963, s. 218–230.
 188. Regina Jefimow, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Gdańsk 1970.
 189. Ludwik Jenike, Feliks Żochowski, „Tygodnik Ilustrowany” 7/1868, s. 83–84.
 190. Feliks Jezierski, Przygotowania do wiedzy mowy polskiej, Warszawa 1843.
 191. Wacław Jeziorowski, Album Powązek, cz. 1, Warszawa 1915.
 192. Danuta Jędrzejczak, Krzysztof T. Witczak, Przybylski Jacek, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej t. V, red. Jerzy Starnawski, Łódź 2002, s. 237-240.
 193. Stanisław Jodłowski, Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.
 194. Stanisław Jodłowski, Profesor Zenon Klemensiewicz jako dydaktyk, „Język Polski” z. 4/1969, s. 247-249.
 195. Stanisław Jodłowski, Z zagadnień związanych z nauczaniem gramatyki polskiej, „Język Polski” XVI (4)/1931, s. 103–112.
 196. Anna Just, „Klucz do języka polskiego” Jeremiasza Rotera - pierwsza gramatyka języka polskiego na Śląsku, „Poradnik Językowy” 10/2014, s. 82-89.
 197. Anna Just, Wortbildung in Grammatiken des 17. und 18. Jahrhunderts anhand deutschsprachiger Grammatiken der polnischen Sprache, [w:] Tendenzen in der deutschen Wortbildung – diachron und synchron t. 1, red. Maria Biskup, Anna Just, Warszawa 2017, s. 11–32.
 198. K.K., Nauka języka polskiego. Podręczniki, „Wiek: gazeta polityczna, literacka i społeczna” 72/1897, s. 1.
 199. Roman Kaleta, Mieczysław Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia, [Instytut Badań Literackich PAN. Studia Historyczno-Literackie", t. 20], Wrocław 1953.
 200. Stanisław Kania, Jan Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984.
 201. Izabela Kaniowska-Lewańska, Stanisław Jachowicz: życie, twórczość i działalność, Warszawa 1986.
 202. Helena Kapełuś, Jeszcze o pierwszej drukowanej książce polskiej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” I/1965, s. 243–257.
 203. Halina Karaś, Gwara ludowa, [w:] Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych, 2010.
 204. Halina Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa–Puńsk 2002.
 205. Halina Karaś, Narzecze, [w:] Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych, 2010.
 206. Antoni Karbowiak, Dzieje edukacyjne Polaków na obczyźnie, Lwów 1910.
 207. Antoni Karbowiak, O książkach elementarnych na szkoły wojewódzkie z czasów Komisyi Edukacyi Narodowej, Lwów 1893.
 208. Jan Karłowicz, (do druku przygotowała Elżbieta Smułkowa), Podręcznik czystej polszczyzny dla Litwinów i Petersburszczan, [w:] Studia nad polszczyzną kresową t. III, red. Janusz Rieger i Wiaczesław Woronicz, Wrocław 1984, s. 33–81.
 209. Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911.
 210. Jan Karłowicz, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927 (SW).
 211. Karol Estreicher, Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera.
 212. Wanda Karpowicz et al., Szkoła na Wiejskiej, Kraków 1974.
 213. Alodia Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, Wrocław 1983.
 214. Alodia Kawecka-Gryczowa, Rola drukarstwa polskiego w dobie Odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce. Materiały sesji naukowej PAN 25–30 października 1953 roku t. IV: Historia literatury, Warszawa 1956.
 215. Zofia Kawyn-Kurz, Mroziński jako gramatyk, „Poradnik Językowy” 3–5/1957, s. 97-110, 164-173, 212-222.
 216. Andrzej Kątny, Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in Sprache und Kultur, Gdańsk 2003.
 217. Elżbieta Kędelska, Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Warszawa 1995.
 218. Alina Kępińska, Dawne gramatyki języka polskiego, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej ” IV/2006, s. 43–48.
 219. Justyna Kiliańczyk-Zięba, W cieniu symbolicznego drzewa. O sygnecie drukarskim Macieja Wirzbięty, „Biuletyn Historii Sztuki” LXXII, 1–2/2010, s. 93–112.
 220. Edmund Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.
 221. Urszula Klatka, Listy Feliksa Wrotnowskiego do Eustachego Januszkiewicza z lat 1859–1868, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 1/2015, s. 125–160.
 222. Helena Klechówna, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako językoznawca, „Rocznik Olsztyński” VII/1968.
 223. Stanisław Kleczewski, O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego. Zdania, Lwów 1967.
 224. Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, wyd. V, Warszawa 1982.
 225. Zenon Klemensiewicz, Miłośnictwo języka polskiego w dziejach polszczyzny, „Język Polski” XXV/1945, s. 1–7 (z. 1), 47–52 (z. 2).
 226. Zenon Klemensiewicz, Stanisław Szober, Zasady nauczania języka polskiego w zakresie szkoły powszechnej i gimnazjum niższego, „Język Polski” VII/1/1921, s. 23–27.
 227. Aleksander Klemp, Mikołaj Volckmar – kaznodzieja i profesor języka polskiego w Gdańsku, „d’Oriana. Awiza Biblioteczne” V/2000, s. 64-71.
 228. Edward Klich, Jan Łoś (1860–1928), „Slavia Occidentalis” VIII/1929, s. 1–7.
 229. Antoni Klinger, Stanisława Zaborowskiego program naprawy Rzeczypospolitej, Zielona Góra 1987.
 230. Zbigniew Kloch, Spory o język, Warszawa 1995.
 231. Grzegorz Knapiusz, Thesaurus Polono-Latino-Graecus, t. I–II, Kraków 1643–1644.
 232. Stanisław Konarski, Krasnowolski Antoni, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, Kraków 1970, s. 208.
 233. Zofia Kopczyńska, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej Oświecenia i romantyzmu, Wrocław 1976.
 234. Onufry Kopczyński, Essai de grammaire polonaise pratique et raisonnée pour les François, Warszawa 1807.
 235. Onufry Kopczyński, Gramatyka dla szkół narodowych, Warszawa 1778–81.
 236. Onufry Kopczyński, Gramatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne, Warszawa 1817.
 237. Onufry Kopczyński, Grammatyka dla szkół narodowych na klassę I, Wilno 1803.
 238. Onufry Kopczyński, Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II, Wilno 1802.
 239. Onufry Kopczyński, Grammatyka dla szkół narodowych na klassę III, Warszawa 1783.
 240. Onufry Kopczyński, Przypisy na klasę drugą, [w:] Gramatyka dla szkół narodowych na klasę II, b.m. 1780.
 241. Onufry Kopczyński, Układ gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wyciągniony, Warszawa 1785.
 242. Piotr (Petr Maksimovič) Kopko, Krytyczny rozbiór gramatyki narodowej O. Kopczyńskiego (Przyczynek do historyi polskiej gramatyki), Kraków 1909.
 243. Andrzej Koronczewski, Polska terminologia gramatyczna, Wrocław 1961.
 244. Ewa Korzeniewska (red.), Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. II, Warszawa 1964, s. 132-135.
 245. Irena Kosmowska, Dorota Mikulszyc, Aniela Szycówna, Kobieta polska jako autorka pedagogiczna. Bibljografja książek z dziedziny teorji wychowania, podręczników i literatury dla młodzieży, poprzedzona wstępem historycznym, Warszawa 1912.
 246. Maria Kossowska, Generał Józef Mroziński w opozycji do „Gramatyki narodowej” ks. O. Kopczyńskiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” VII/1958.
 247. Maria Kossowska, Stosunek ks. O. Kopczyńskiego do staropolszczyzny (na podstawie „Gramatyki dla szkół narodowych”), „Język Polski” XXXVI/5/1956, s. 370-374.
 248. Zoltán Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, tłum. Anna Kowalcze-Pawlik, Magdalena Buchta, Kraków 2011.
 249. Jadwiga Kowalikowa, Zenon Klemensiewicz w dydaktyce języka polskiego, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 67-73.
 250. Elżbieta Kowalska, Wprowadzenie, [w:] Wilhelm von Humboldt, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, tłum. Elżbieta Kowalska, Lublin 2001, s. 5-63.
 251. Stanisław Koziara, Szylarski Walenty, [w:] Polski słownik biograficzny historii Polski, red. Janina Chodera, Feliks Kiryk, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 156.
 252. Jan Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1986.
 253. Andrij Kozyckyj, 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, „Postscriptum Polonistyczne” 1 (3)/2009, s. 209–222.
 254. Adam Stanisław Krasiński, Słownik synonimów polskich, t. 1–2, Kraków 1885.
 255. Hans-Peder Kromann, Theis Riiber, Poul Rosbach, Überlegungen zu Grundfragen der zweisprachigen Lexikographie, Hildesheim–Zürich–New York 1984.
 256. Kazimierz Króliński, Polska terminologja gramatyczna z przykładami i objaśnieniami, Lwów 1922.
 257. Adam Antoni Kryński, Kwestia językowa. O bezzasadnym odróżnianiu rodzaju nijakiego od męskiego w deklinacji przymiotników, Warszawa 1873.
 258. Adam Antoni Kryński, Małecki jako gramatyk, „Wędrowiec” 46/1901, s. 903–906.
 259. Adam Antoni Kryński, Szkice językoznawstwa polskiego od początku w. XIX-ego, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego..., t. I, Kraków 1911, s. 1–15.
 260. Włodzimierz Krzemiński, Mój przedwojenny świat, Warszawa 2001.
 261. Władysława Książek-Bryłowa, Uwagi o słowotwórstwie w tzw. „Słowniku” J. K. Woyny, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza: zbiór studiów t. VII, red. Kwiryna Handke, Warszawa 1996, s. 347–359.
 262. Kazimierz Kubik, Polska szkoła prywatna w dawnym Gdańsku (od XVI do połowy XIX w.), Gdynia 1963.
 263. Marian Kucała (opr.), Jakuba Parkosza „Traktat o ortografii polskiej”, Warszawa 1985.
 264. Marian Kucała, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław 1978.
 265. Andrzej F. Kucharski, Księdza Stanisława Zaborowskiego Ortografija polska: z przydaniem uwag tłómocza, tudzież Ortografii Seklucyana i spisu bibliograficznego grammatyk i słowników polskich, Warszawa 1825.
 266. Adolf Kudasiewicz, Ocena Gramatyki polskiej Małeckiego, „Biblioteka Warszawska” 1/1864, s. 294–324.
 267. Bronisława Kulka, Nauczanie języka polskiego w szkole średniej w latach 1870–1918. Konteksty, Część 2: Dokumentarium, Częstochowa 1994.
 268. Marek Kunicki-Goldfinger, Krystyna Siekierska, Norbert Gołdys, Autorzy tekstów źródłowych, [w:] Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku t. 2004-, .
 269. Władysław Kuraszkiewicz, Reinhold Olesch, Piotr Statorius-Stojeński o polskim języku literackim (Polonicae grammatices institutio, 1568 r.), [w:] Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa 1986, s. 384–408.
 270. Tomasz Kurhanowicz, Rozbiór dzieła pod tytułem: Części mowy odmieniające się przez przypadki, które napisał Feliks Żochowski, „Magazyn Powszechny, Dziennik Użytecznych Wiadomości” 40/1838 (5), s. 317–320.
 271. Tomasz Kurhanowicz, Uczebnik polskago jazyka. Przewodnik do praktycznej nauki języka polskiego dla Rossyan, Warszawa 1865.
 272. Zofia Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Kraków 2006 (1993).
 273. Janina Kwiek-Osiowska, Stanisław Kleczewski – obrońcą języka polskiego, „Język Polski” 48/3/1968, s. 225–227.
 274. Janina Kwiek-Osowska, Miłośnicy i obrońcy języka polskiego, [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, „Nauka dla Wszystkich” nr 298], Wrocław–Kraków 1978.
 275. Zofia Landy, Janina Landy-Dembowska, Kazimierz Wóycicki, [w:] Szkoła na Wiejskiej, red. Wanda Karpowicz et al., Kraków 1974, s. 162–166.
 276. Roman Laskowski, Pojęcie alternacji w pracach Jana Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 289-299.
 277. Tadeusz Lehr-Spławiński, Adam Antoni Kryński, „Język Polski” XVIII/1/1933, s. 1–4.
 278. Tadeusz Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa 1978.
 279. Tadeusz Lehr-Spławiński, Śp. Stanisław Szober, „Język Polski” XXIII/5/1938, s. 129–133.
 280. Joachim Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje, Wilno 1823.
 281. Anna Lenartowicz-Zagrodna, Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem, [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. XVIII (XXXVIII), z. 2, red. Tomasz Lisowski, Poznań 2011, s. 107–144.
 282. Kazimierz Lepszy, Stanisław Arnold (red.), Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, Warszawa 1968.
 283. Andrzej Piotr Lesiakowski, Gramatyka języka polskiego większa Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny, Toruń 2014.
 284. Zygmunt Leśnodorski, Ś.p. Jan Łoś, wspomnienie pośmiertne, Kraków 1929, s. 7.
 285. Ignacy Lewandowski, Erazm Rykaczewski, [w:] Polski słownik biograficzny t. 33, Wrocław 1991, s. 472–474.
 286. Richard Lewański, A bibliography of Slavic Dictionaries. Volume I, Polish, Bologna 1973.
 287. Tadeusz Lewaszkiewicz, Leksyka J. P-ego w Słowniku Lindego, „Studia Polonistyczne” 7/1979, s. 93-102.
 288. Fryderyk H. Lewestam, Małecki Antoni, szkic biograficzno-literacki, „Tygodnik Ilustrowany” 221/1863, s. 494–496.
 289. Karol Lewicki (wyd.), Jerzy Zathey (współpraca), Album studiosorum Universitatis Cracoviensis t. V: Contines nomina studiosorum ab anno 1720 ad annum 1780, Kraków 1956.
 290. Andrzej Maria Lewicki, Językoznawstwo polskie w XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2001, s. 619–656.
 291. Linde Samuel Bogumił, Odkroić, [w:] Słownik języka polskiego t. 2, cz. 1 M–O, Warszawa 1807–1814, s. 437.
 292. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Lwów 1854–1860.
 293. Tomasz Lisowski, Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Poznań 2001.
 294. Tomasz Lisowski, Polszczyzna początku XVI wieku. Problemy wariantywności i normalizacji, Poznań 2001.
 295. Hieronim Łopaciński, Szylarski Walenty, [w:] Encyklopedia kościelna, t. XXVIII, red. wyd. przez Michała Nowodworskiego, Warszawa 1905, s. 115–116.
 296. Jan Łoś (wyd.), Jakóba syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej, „Materiały i Prace Komisji Językowej AU II,” II/1907, s. 379–425.
 297. Jan Łoś, Dawne glosy o języku polskim, „Język Polski” I / 2/1913, s. 51–58.
 298. Jan Łoś, Gramatyka w dawnej Polsce, „Język Polski” I/7/1913, s. 216–221.
 299. Jan Łoś, Podział na części mowy (Z powodu „Gramatyki języka polskiego” St. Szobera), „Język Polski” IV/1/1919, s. 7–15.
 300. Jan Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915.
 301. Józef Łukaszewicz, Historia szkół w Koronie i w Wielkiem Księstwie Litewskiem. Od czasów najdawniejszych do roku 1794, t. I, Poznań 1849.
 302. M. Mauconduit, Nova grammatica gallica, quâ quivis alienigena latinæ linguæ peritus, gallicam facilè poterit assequi = Nouvelle grammaire françoise, par laquelle tout etranger qui sçaura le latin, pourra facilement s'instruire de la langue françoise, Paris 1678.
 303. Krzysztof Maćkowiak, Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” LXXXVII/1996, z. 4, s. 159–169.
 304. Krzysztof Maćkowiak, Słownik a poezja. Z Zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001.
 305. Franciszek Makulski, Łatwy sposob nauczenia się po rossyisku y po polsku czytac y pisac w rożnych odmianach liter, tak druku, iako też i skoropisu, z przydaniem rozmow, wierszow, anekdótow, listow, liczb, arabskich rzymskich, ruskich, i słow pod alfabetem co potrzebnieyszych, a używanych nayczęściey, Warszawa 1795.
 306. Antoni Małecki, Gramatyka języka polskiego mniejsza dla użytku gimnazyów i szkół realnych ułożona, Lwów 1863.
 307. Witold Mańczak, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1996.
 308. Adam Massalski Marta Pawlina-Meducka (opr.), Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, Kielce 1992, s. 189.
 309. Adam Massalski, Nauczyciele języka i literatury rosyjskiej w męskich rządowych szkołach średnich w Królestwie Polskim w latach 1833–1862. Liczebność grupy, drogi awansu i ocena ich pracy przez władze oświatowe, 2004 (dostępne na: filologija.vukhf.lt/5-10/doc/2.6%20Massalski%20RED_VM.doc [dostęp: 04.08.2014]).
 310. Adam Massalski, Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862, Warszawa 2007, s. 488.
 311. Maria Renata Mayenowa (red.), Ludzie oświecenia o języku i stylu, t. II, oprac. Zofia Florczak, Lucylla Pszczołowska, Warszawa 1958.
 312. Maria Renata Mayenowa et alia (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. I–XXXVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–2012.
 313. Maria Renata Mayenowa, Józef Mroziński w dziejach językoznawstwa, [w:] Józef Mroziński. Dzieła wszystkie, t. 1, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 20–31.
 314. Maria Renata Mayenowa, Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 1979, s. 358.
 315. Maria Renata Mayenowa, Walka o język w życiu i literaturze staropolskiej, Warszawa 1955.
 316. Aleksandra Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wrocław 1975.
 317. Jolanta Mędelska, Kajet ucznia Mickiewicza w świetle wileńskiej Grammatyki języka polskiego przez Maxymiliana Jakubowicza napisanej do użytku szkół przeznaczonej, „Język Polski” XCIII, z. 2/2013, s. 77–85.
 318. Jerzy Michalski, Kopczyński Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VIII, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1967–1968, s. 622–625.
 319. Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Narodowe, t. XIV. Listy. Cz. 1. Od roku 1817 do roku 1831, opr. S. Pigoń, Warszawa 1953, s. 578, tabl. 1.
 320. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, [w:] Pisma Adama Mickiewicza, t. 4, Lipsk 1862.
 321. Halina Mierzejewska, O psychologizmie Baudouina de Courtenay, „Prace Filologiczne” t. XXII/1972, s. 49-52.
 322. Halina Mierzejewska, Znaczenie poznawcze różnych interpretacji faktów afatycznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” t. XLIX/1993, s. 43-50.
 323. Teresa Minikowska, Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI w., Warszawa–Poznań–Toruń 1980.
 324. Władysław Miodunka, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989.
 325. Władysław T. Miodunka, Zaskakujące losy oświaty polskiej w świecie w ostatnim ćwierćwieczu, „Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – Zeszyty Naukowe. Seria trzecia” 3/2015, s. 15–31.
 326. Jan Moneta, Enchiridion polonicum oder Pohlnisches Handbuch, Gdańsk 1720.
 327. Leszek Moszyński, Traktat ortograficzny Jakuba Parkoszowica a alfabety słowiańskie, „Język Polski” LI/2/1971, s. 100–107.
 328. Józef Mroziński, Dzieła wszystkie, do druku przygotowała Zofia Florczak, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986.
 329. Józef Mroziński, O znamionach nad samogłoskami przez..., [w:] Dzieła wszystkie, t. I, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 261–293 (Przedruk z wydania: Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej, Warszawa 1830).
 330. Józef Mroziński, Odpowiedź na umieszczoną w „Gazecie Literackiej" recenzję dzieła pod tytułem: Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, Warszawa 1824; przedruk w: Dzieła wszystkie, t. I, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 85–246.
 331. Józef Mroziński, Odpowiedź na umieszczoną w „Gazecie Literackiej" recenzję dzieła pod tytułem: Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, Warszawa 1824; przedruk w: Dzieła wszystkie, t. I, red. Zofia Florczak, Warszawa 1986, s. 85–246.
 332. Józef Mroziński, Pierwsze zasady gramatyki języka polskiego, Warszawa 1822.
 333. Kamilla Mrozowska, Pierwsza w Koronie. „Szkoły Nowodworskie” w latach 1777–1795* w 400-lecie powołania do życia pierwszej kolonii Akademickiej w Krakowie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 31/1988, s. 37-77.
 334. Józef Muczkowski, Gramatyka języka polskiego, Kraków 1836.
 335. Józef Muczkowski, Gramatyka języka polskiego (wyd. czwarte przerobione), Petersburg 1860.
 336. Józef Muczkowski, Gramatyka polska praktyczna dla szkół narodowych, Lwów–Warszawa 1850.
 337. Wiesław Murawiec, Z recepcji św. Piotra z Alkantary w Polsce w XVII i XVIII wieku, „Studia Theologica Varsaviensia” 26/2/1988, s. 29–53.
 338. Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Chopinowie i ich krąg rodzinno–towarzyski, Warszawa 2005.
 339. Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Feliks Żochowski, 2016.
 340. K. N. [Kazimierz Nitsch], Z pobojowiska „błędów językowych”, „Język Polski” XVI/1931, s. 178–184.
 341. Adam Naruszewicz, Wiersze, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” t. I–VII, 1770–1772.
 342. NGP =, Nowa gramatyka polska, „Chwila (Kraków, 28 stycznia 1864)” 22/1864, s. 1–2.
 343. Maria Niedźwiecka-Ossowska, Semantyka profesora St. Szobera, „Przegląd Filozoficzny” XXVIII/1925, s. 258–272.
 344. Stanisław Niewiadomski, Dyrektor Rowiński, „Komunikat” 120/2005, s. 30–33.
 345. Anna Nikliborc, L’enseignement du français dans les écoles polonaises au XVIIIe siècle, Wrocław 1962.
 346. Kazimierz Nitsch (rec.), Prace polonistyczne, ofiarowane Janowi Łosiowi dla uczczenia dwudziestopięciolecia jego działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1902–1927, Warszawa 1927 (Prace Filologiczne, t. XII)”, „Język Polski” XIII/6/1928, s. 179–184.
 347. Kazimierz Nitsch, Baudouin de Courtenay Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 359–362.
 348. Kazimierz Nitsch, Jan Łoś. Gramatyka polska. Część I. Głosownia historyczna. Lwów – Warszawa – Kraków 1922. Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Język Polski” VI/5/1921, s. 156–159.
 349. Kazimierz Nitsch, Recenzja Gramatyki języka polskiego S. Szobera, „Język Polski” VII/2/1923, s. 57–62.
 350. Kazimierz Nitsch, W sprawie podręcznika gramatyki polskiej, „Język Polski” X/5/1925, s. 145–152.
 351. Franciszek J. Nowak, Poglądy na temat pisowni polskiej od XIII wieku do 1939 roku, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” XII/1-2/2008, s. 149–160.
 352. Zbigniew Nowak, Jan Moneta, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXI, red. Emanuel Rostworowski, Kraków 1976, s. 651–652.
 353. Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Białystok 2011.
 354. Aleksandra Okopień-Sławińska, Rym, [w:] Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 446.
 355. Mehmet Ölmez, Stanisław Stachowski, François à Mesgnien Meninski und sein „Thesaurus Linguarum Orientalium...”. – Franciscus à Mesgnien Meninski: Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae (Wiedeń 1680), Istanbul 2000.
 356. Napoleon Orda, Grammaire analytique et pratique de la langue polonaise à l’usage des Français, Paris 1856.
 357. Samuel Orgelbrand (wyd.), Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. VIII, Warszawa 1900.
 358. Alojzy Osiński, Pochwała X. Onufrego Kopczyńskiego przez X. Aloizego Osińskiego [...], czytana na posiedzeniu publicznem dnia 4go maja 1818, Warszawa 1819.
 359. Barbara Otwinowska, Język – naród – kultura: antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974.
 360. Tadeusz Pasikowski, Czarniejewo i okolice, Poznań 1979.
 361. Regina Pawłowska, Mikołaj Volckmar, [w:] Zasłużeni ludzie Pomorza XVI wieku t. X, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1977.
 362. Ewa Penkalla, Dykcjonarze, wokabularze i inne słowniki XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, „Libri Gedanenses” XIX/XX/2001/2002.
 363. Stefan Petriuk, Unruhstadt und Karge – Unrugowa i Kargowa, eine im Zeitalter der Toleranz entstandene Stadt im Spannungsfeld zwischen Polen und Deutschen (zweisprachig), Poznań 2005.
 364. Sebastian Petrycy, Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609, wyd. Jan Łoś, Kraków 1914 (1609).
 365. Janusz Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893, Kraków 2013.
 366. Kazimierz Piekarski, Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510–1516, Kraków 1926.
 367. Pieśni wszystkie Horacjusza przekładania różnych, t. I–II, Warszawa 1773.
 368. Rajmund Pietkiewicz, Historia Polski historią Biblii pisana, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” LXIV/2/2011, s. 153–174.
 369. Franciszek Pilarczyk, Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej, Zielona Góra 2003.
 370. Józef Piłatowicz, Zanim powstały politechniki. Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych w dobie reform Komisji Edukacji Narodowej, „Historia i Świat” 2/2013, s. 79.
 371. Tadeusz Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994.
 372. Grzegorz Piramowicz, Wymowa i poezja dla szkół narodowych, Kraków 1792.
 373. Krystyna Pisarkowa, Walery Pisarek, Człowiek i dzieło, [w:] Zenon Klemensiewicz 1891-1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek, Kraków 2011, s. 9-14.
 374. Józef Kazimierz Plebański, Gramatyka i gramatycy, [w:] Encyklopedia powszechna, t. X, Warszawa 1862, s. 437–560.
 375. Roman Plenkiewicz, Kurhanowicz Tomasz, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. VI, Warszawa 1904, s. 421–422.
 376. Adolf Pleszczyński, Dzieje Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej Warszawskiej. Ze źródeł urzędowych i ze wspomnień jej wychowańców zebrane, Warszawa 1907, s. 152–153.
 377. Marian Plezia, Dookoła reformy szkolnej St. Konarskiego: studia klasyczne pijarów polskich, Lublin 1953.
 378. Władysław Pniewski, Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk 1938.
 379. Władysław Pniewski, Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764–1855. Księga Pamiątkowa, Gdańsk 1993.
 380. Jerzy Podracki, Koncepcje składniowe w gramatykach języka polskiego (od O. Kopczyńskiego do Z. Klemensiewicza), Warszawa 1982.
 381. Jerzy Podracki, Narodziny polskiej gramatyki – Onufry Kopczyński (z historii składni i dydaktyki), „Prace Filologiczne” XXIII/1972, s. 135–150.
 382. Jerzy Podracki, Próba reaktywowania języka w. XVI – J.N. Deszkiewicz, „Prace Filologiczne” 24/1974, s. 287–294.
 383. Jerzy Podracki, Składnia i dydaktyka w XIX-wiecznych gramatykach języka polskiego, „Przegląd Humanistyczny” 3 i 4/1972, s. cz. 1. – z. 3, s. 155–172, cz. 2. – z. 4, s. 121–135.
 384. Józef Podracki, Konstrukcje złożone w gramatykach języka polskiego (rys historyczny), Warszawa 2007.
 385. Kazimierz Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1999.
 386. Edward Polański, Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LX/2004, s. 29–46.
 387. Roman Pollak (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” - Piśmiennictwo staropolskie, t. II (Hasła osobowe, A-M), t. III (Hasła osobowe, N-Ż), Warszawa 1964, 1965.
 388. Wiktor Porzeziński, Die allgemeine Sprachwissenschaft in Polen seit 1868, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” I/1927, s. 67–69.
 389. Wiktor Porzeziński, Językoznawstwo. Przegląd polskich prac językoznawczych r. 1923, „Przegląd Humanistyczny” II/1-2/1923, s. 399–414.
 390. Ephraim Praetorius, Danziger Lehrer Gedächtniß, Danzig, Leipzig 1760.
 391. Marcin Preyzner, Świadomość stylistyczna (językoznawców, polonistów i naukowców oraz uczonych) a pragmatyka, [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. Jan Miodek, Wrocław 1999, s. 92–133.
 392. Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017.
 393. Iwona H. Pugacewicz, Z francuskiej perspektywy – o zsyłce na Syberię Rufina Piotrowskiego i jej emigracyjnym wymiarze, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 1/2016, s. 99–110.
 394. Jadwiga Puzynina, „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim, Wrocław 1961.
 395. Edward Raczyński (red.), Jacobi Parcossii de Żorawice antiqissimus de orthographia Polonica libellus, rogatu et sumptibus Eduardi com. Raczyński, opera et studio Georgii Samuelis Bandtkie editus, Poznań 1830.
 396. Ewa Rodek, Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696–1740, „Prace Filologiczne” t. LXIX/2016, s. 379–400.
 397. Artur Rogóż, Józef Mroziński, [w:] Historia Polski, 2014 (dostęp: 16.12.2014).
 398. Aleksander Rombowski, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku XVI – połowa wieku XVIII), Wrocław 1960.
 399. Stanisław Rospond (oprac i wstęp), [Seklucjan Jan], Wybór pism, Olsztyn 1979.
 400. Stanisław Rospond, Czy Jan Seklucjan mazurzył?, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie” XVI/1936, s. 112–116.
 401. Stanisław Rospond, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959.
 402. Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2007.
 403. Stanisław Rospond, Ks. Onufry Kopczyński (1735–1817). Próba syntezy, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII/1971, s. 3–39.
 404. Stanisław Rospond, Kultura językowa w Polsce XVI wieku. I. Polemika poprawnościowa J. Maleckiego z J. Seklucjanem, „Język Polski” XXIII/1938, s. 45–52.
 405. Stanisław Rospond, Kultura językowa w Polsce XVI wieku. II. Polemika poprawnościowa J. Maleckiego z S. Murzynowskim, „Język Polski” XXIV/1939, s. 115–121.
 406. Stanisław Rospond, Studia nad językiem polskim XVI wieku, Wrocław 1949.
 407. Jeremiasz Roter, Schlüssel zur Polnischen und Deutschen Sprache (…) Klucz do Polskiego y Niemieckiego Języka, Katowice 1998.
 408. Mieczysław Rowiński, [Recenzja w sekcji Rozbiory i sprawozdania], ,,Ateneum – Pismo Naukowe i Literackie”, 1897, t. IV, z. II, s. 361–369.
 409. Jan Rozwadowski, O zjawiskach i rozwoju języka, „Język Polski” V/5/1920, s. 129–151.
 410. Mikołaj Rudnicki, Językoznawstwo polskie w dobie Oświecenia, Poznań 1956 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. Prace Komisji Filologicznej, t. XVII, z. 2, s. 111–141).
 411. Mikołaj Rudnicki, Z dziejów polskiej myśli językowej i wychowawczej, Poznań-Warszawa 1921.
 412. Halina Rybicka-Nowacka, Dziewiętnastowieczni pionierzy językoznawstwa polskiego, [w:] Slawistyka na przełomie XIX i XX wieku, red. Mieczysław Basaj i Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1990, s. 19–33.
 413. Halina Rybicka-Nowacka, Podręcznik do nauki języka francuskiego z pierwszej połowy osiemnastego wieku, „Prace Filologiczne” t. 31/1982, s. 371–376.
 414. Halina Rybicka-Nowacka, Szkice z dziejów języka literackiego, Warszawa 1990.
 415. Jan Rymarkiewicz, Wzory prozy wedle rodzajów i kształtów chronologicznie z literatury zebrane. Stopień III, wyd. II, Poznań 1874, s. 347–351.
 416. Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak, Łukasza Górnickiego teoria kultury języka, [w:] Łukasz Górnicki i jego czasy, red. Barbara Noworolska, Wiesław Stec, Białystok 1993, s. 211–243.
 417. Wojciech Rzepka, Wiesław Wydra (wyd.), [Seklucjan Jan], Student. Rozprawa krotka a prosta o niktórych ceremonijach i ustawach kościelnych, Kórnik 1994.
 418. Halina Safarewiczowa, Polszczyzna XVIII wieku w podręczniku gramatyki polskiej M. Siemiginowskiego, Wrocław 1971.
 419. Władysław Sawrycki, Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego (Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski), Warszawa–Poznań–Toruń 1984.
 420. Grzegorz Seroczyński, Jakuba Parkosza „Traktat o ortografii polskiej”, „Poradnik Językowy” 4/2014, s. 97-103.
 421. Grzegorz Seroczyński, Jakuba Parkoszowica „Traktat o ortografii polskiej”, [w:] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. Wanda Decyk-Zięba, Stanisław Dubisz, Warszawa 2003, s. 241–250.
 422. Maksim Afanasjewicz Siemiginowskij, Grammatika polskaja dla polzy i upotrieblenija rossijskogo junoszestwa, izdanije 2, Kijew 1831.
 423. Henryk Sienkiewicz, Sprawy bieżące, [w:] Dzieła, t. XLVII, wyd. zbiorowe, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1950, s. 161.
 424. Janina Siwkowska, O słowniku języka polskiego Osińskiego, „Poradnik Językowy” 5/1953, s. 22-28.
 425. Mirosław Skarżyński, Części mowy i ich kategorie w gramatykach polskich XIX i XX wieku (1817–1938), Kraków 1994.
 426. Mirosław Skarżyński, Koncepcja czasownika w Gramatyce języka polskiego Maksymiliana Jakubowicza z 1823 r., [w:] Studia historycznojęzykowe t. I, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków 1994, s. 231–241.
 427. Mirosław Skarżyński, W kręgu gramatyk polskich XIX i XX wieku, Kraków 2001.
 428. Stanisław Skorupka, Adam Antoni Kryński, [w:] Z dziejów polonistyki warszawskiej, red. Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1964, s. 181–185.
 429. Rościsław Skręt, Małecki Antoni Józef (1821–1913), [w:] Polski słownik biograficzny t. 16, Kraków 1974, s. 431–435.
 430. Teresa Skubalanka, Stanowisko O. Kopczyńskiego wobec nowotworów językowych, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” XXI (1957)/1959, s. 238–245.
 431. Teresa Skubalanka, Stanowisko Onufrego Kopczyńskiego wobec neologizmów,, [w:] tejże, „Ze studiów nad dawną i współczesną polszczyzną”, Lublin 1997, s. 59–92.
 432. Ryszard Skulski, Z dziejów polonistyki lwowskiej, „Pamiętnik Literacki” 33/1936, s. 540–573.
 433. Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Kraków 1952–1956.
 434. Lech Słowiński, Nauka języka polskiego w szkołach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Poznań 1978.
 435. Władysław Smoleński, Towarzystwa naukowe i literackie w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1887.
 436. Jerzy Snopek, Jacek Idzi Przybylski (1756–1819), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, red. M. Pokrasen, Warszawa 1994, s. 207-229.
 437. Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Szylarski (Walenty), [w:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. XXIV, Warszawa 1867, s. 858–859.
 438. Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Żochowski, [w:] Encyklopedia powszechna t. XXVIII, 1868, s. 1011–1022.
 439. Piotr Sobotka, Jan Baudouin de Courtenay – językoznawca filozoficzny, gramatyk, [w:] My z Nich. Spuścizna językoznawców Uniwersytetu Warszawskiego, red. Zbigniew Greń, Zofia Zaron, Warszawa 2017, s. 11-29.
 440. Stanisława Sochacka, Gramatyki i słowniki polskie na Śląsku w XVII i XVIII w. (Stań badań i postulaty badawcze), „Studia Śląskie. Seria nowa” XXI/1972, s. 245–265.
 441. Jan Sokołowski, Niektóre zagadnienia teorii pisma w pracach Jana Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 321-327.
 442. Marek Stachowski, Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2007.
 443. Michał Stalski, Który chciał być sobą, Warszawa 1995.
 444. Edward Stankiewicz, Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages Up to 1850: An Annotated Bibliography, Berlin 1984.
 445. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Narodziny gramatyki: o kontekstach powstawania i warsztacie dzieła Onufrego Kopczyńskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” XXVIII/2/1983, s. 269–296.
 446. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Onufry Kopczyński współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej, Wrocław 1987.
 447. Stefania Skwarczyńska, Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu (księga zbiorowa), Wilno 1937. Recenzja, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 35/1/4/1938, s. 287–289.
 448. Wiesław Stefańczyk, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków 2007.
 449. Maria Strycharska-Brzezina, Ku utopii graficznej? Projekty modernizacji alfabetu polskiego od oświecenia do międzywojnia, Kraków 2012.
 450. Wacław Studnicki, Źródła do lat szkolnych Słowackiego, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” VII/1921, s. 197–208.
 451. Konrad Kazimierz Szamryk, Aneta Orłowska, Zmiany leksykalne w trzech wydaniach „Roślin potrzebnych” Krzysztofa Kluka. Rzeczowniki, „Białostockie Archiwum Językowe” 14/2014, s. 178–193.
 452. Zdzisław Szeląg, Półlegalne, utajnione pierwodruki i przedruki wierszy A. Mickiewicza w zaborze Rosyjskim w latach 1834–1857, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza (1991/1992)” 26/27/1993, s. 105–117.
 453. Stanisław Szenic, Cmentarz Powązkowski 1851–1890 zmarli i ich rodziny, Warszawa 1979.
 454. Stanisław Szober, Adam Antoni Kryński. Życie i prace, „Prace Filologiczne” XVI/1934, s. IX.
 455. Stanisław Szober, Bibliografia prac prof. Adama Antoniego Kryńskiego, „Prace Filologiczne” XVI/1934, s. XVII–XXXIX.
 456. Stanisław Szober, Gramatyka języka polskiego, Warszawa 1969.
 457. Stanisław Szober, Jan Łoś (1860–1928), „Prace Filologiczne” XIII/1928, s. 541–545.
 458. Stanisław Szober, Jan, Ignacy, Niecisław Baudouin de Courtenay, „Prace Filologiczne” t. XV/1930, cz. 1, s. VII-XXIII.
 459. Anzelm Janusz Szteinke, Kleczewski Stanisław Dominik, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1966–1967, s. 552–553.
 460. Aleksander Szulc, Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego, Warszawa 1984.
 461. Jan Szurc, Volckmar Mikołaj, [w:] Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX w., Bielsko-Biała 1988.
 462. Zofia Szybalska, Praca Komisji Edukacji Narodowej nad językiem polskim, „Wychowanie w Domu i Szkole” II/1911.
 463. Walenty Szylarski, Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest gramatyka języka polskiego ucząca, Lwów 1770.
 464. Alina Ściebora, Profesor doktor Halina Koneczna, „Prace Filologiczne” XX/1970, s. V–XIII.
 465. Andrzej Śródka, Lehr-Spławiński Tadeusz, [w:] Uczeni polscy XIX-XX stulecia t. II, Warszawa 1995, s. 473–476.
 466. Andrzej Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, Warszawa 1944, s. 207-209.
 467. Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński (opr.), Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Część I: Nauki społeczne, Zeszyt 2, Wrocław 1984, s. 77-81.
 468. Elżbieta Tabakowska, Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków 2004.
 469. Elżbieta Tabakowska, Kognitywizm: Obrazki z polskiej sceny, „Glossos” 1/2001 (spring) (The Slavic and East European Language Resource Center Glossos).
 470. Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667): z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015, s. 237.
 471. Witold Taszycki (red.), Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VII, Wrocław 1965–1987.
 472. Witold Taszycki, Co wiemy o Jakubie z Żórawic, synu Parkosza?, [w:] idem, Rozprawy i studia polonistyczne, t. III, Wrocław 1965, s. 331–337.
 473. Witold Taszycki, Deszkiewicz-Kundzicz Jan Nepomucen, [w:] Polski słownik biograficzny t. V, Kraków 1939–1946.
 474. Witold Taszycki, Dodatek do bibliograficznego wykazu prac Jana Łosia, „Rocznik Slawistyczny” X (VI–VII)/1931.
 475. Witold Taszycki, Działalność naukowa Stanisława Szobera (1879–1938), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” VIII/1938, s. 5–9.
 476. Witold Taszycki, Historia języka polskiego, [w:] Rozprawy i studia polonistyczne. Onomastyka i historia języka polskiego t. IV, Wrocław 1968.
 477. Witold Taszycki, Jakub z Żórawic, [w:] Polski słownik biograficzny t. 10, Wrocław 1962–1964, s. 372–373.
 478. Witold Taszycki, Jan Łoś, [w:] Polski słownik biograficzny t. 18, Wrocław 1973, s. 432–434.
 479. Witold Taszycki, Jan Łoś twórca Słownika staropolskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze” z. 3 /1960, s. 94–103.
 480. Witold Taszycki, Jan Łoś w czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1926, s. 35.
 481. Witold Taszycki, Obrońcy języka polskiego, Wrocław 1953.
 482. Witold Taszycki, Pierwsze druki polskie rozróżniające samogłoski nosowe, [w:] Rozprawy i studia polonistyczne, t. III, Wrocław 1965.
 483. Izabella Teresińska, Zaborowski Stanisław, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny t. 5, red. Roman Loth, Warszawa 2004, s. 148-149.
 484. TLF, Trésor de la Langue Française informatisé.
 485. Jan Tokarski, Imiesłowy w nauczaniu szkolnym (II). Pojęcie imiesłowu (cd.), „Polonistyka” 2 (118)/1969, s. 33–40.
 486. Zuzanna Topolińska, Z historii akcentu polskiego od wieku XVI do dziś, Wrocław 1961.
 487. Jan Kajetan Troiański, Ausführliches deutsch-polnisches Handwörterbuch zum Gebrauche für Polen und Deutsche. Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego użycia dla Polaków i Niemców, Poznań 1844–1847.
 488. Jan Kajetan Troiański, Ausführliches polnisch-deutsches Handwörterbuch zum Gebrauche für Deutsche und Polen. Dokładny polsko-niemiecki słownik do podręcznego użycia dla Niemców i Polaków, Poznań, Berlin 1835–1836.
 489. Abraham Trotz, Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski, Lipsk 1764.
 490. Stanisław Urbańczyk (red.), Reinhold Olesch (współpr.), Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, Köln–Wien 1983 (Slavistische Forschungen, t. XXXVII).
 491. Stanisław Urbańczyk, Die Orthographie des Jan Seklucjan, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 29–32.
 492. Stanisław Urbańczyk, Die Orthographie des Stanisław Murzynowski, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 32–39.
 493. Stanisław Urbańczyk, Dwa staropolskie traktaty ortograficzne, „Studia Polonistyczne” XIV/XV/1986/1987, s. 313–320.
 494. Stanisław Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków 1993.
 495. Stanisław Urbańczyk, Gramatyka języka polskiego, [w:] Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), Kraków 1993, s. 241–243.
 496. Stanisław Urbańczyk, Językoznawstwo polskie pierwszej poł. XIX wieku, [w:] tegoż: Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968, s. 370–412.
 497. Stanisław Urbańczyk, Lehr-Spławiński, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. XVII, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1972, s. 6–8.
 498. Stanisław Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 2000.
 499. Stanisław Urbańczyk, Stanisław Zaborowski und seine Ortographie, [w:] Die altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zaborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski, red. S. Urbańczyk unter Mitwirkung von R. Olesch, Köln–Wien 1983, s. 7–29.
 500. Stanisław Urbańczyk, Szkice z dziejów języka polskiego, Warszawa 1968.
 501. Stanisław Urbańczyk, Śp. Tadeusz Lehr-Spławiński, „Język Polski” XLV/1965, s. 129–136.
 502. Stanisław Urbańczyk, Świadomość teoretyczna Stanisława Zaborowskiego, gramatyka XVI wieku, [w:] Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego, red. Hanna Orzechowska, Mieczysław Basaj, Wrocław 1987, s. 39–48.
 503. Stanisław Urbańczyk, Zenon Klemensiewicz - uczony i pedagog, „Język Polski” z. 4/1961, s. 242-254.
 504. Walczak Bogdan, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 9–10/1995, s. 5–14.
 505. Bogdan Walczak, Nowe prace o polskich słownikach osiemnastowiecznych, [w:] Studia romanica in honorem Stanislai Gniadek, red. H. Misterski i J. Sypnicki, Poznań 1994, s. 45–57.
 506. Bogdan Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2 popr., Wrocław 1999.
 507. Bogdan Walczak, Halina Zgółkowa, Terminologia lingwistyczna w pracach Jana Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 487-494.
 508. Wacław Walecki (koncepcja), Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera.
 509. Maria Walewska, Ks. Onufry Kopczyński (1735–1817). W setną rocznicę zgonu, Warszawa 1917.
 510. Ignacy Warmiński, Andrzej Samuel i Jan Seklucjan, Poznań 1906.
 511. Zygmunt Wasilewski, Na widowni, „Myśl narodowa: tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej” 27/1932, s. 393-395.
 512. Zygmunt Wasilewski, Życiorys, [w:] Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku, Kielce 1992, s. 187–210.
 513. Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Kamocka Józefa, [w:] Polski słownik biograficzny t. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 584–585.
 514. Gabryel Wędrychowski, Fragmenta wspomnień szkolnych, [w:] Księga pamiątkowa Kielczan 1856–1904, Warszawa 1925, s. 111-119.
 515. Stanisław Widłak, La grammatica polono-italica di Adam Styla (1675), Kraków 2003 [nadb.], s. 539-551.
 516. Stanisław Widłak, La Grammatica Polono-Italica di Adam Styla (1675), [w:] Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola: Atti del III Convegano degli Italianisti Europei. Cracovia, 11–13 Octobre 2001, red. Stanisław Widłak, Maria Maślanka-Soro, Roman Sosnowski, Kraków 2003, s. 539-551.
 517. Bronisław Wieczorkiewicz, Życie i działalność naukowa Stanisława Szobera, [w:] Wybór pism, Warszawa 1959, s. 7–22.
 518. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, (Encyklopedia powszechna Wydawnictwa „Gutenberga”), t. XVII, Kraków [1930], s. 32.
 519. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Warszawa 2011.
 520. Bożena Wierzchowska, Opozycja i alternacja w poglądach Jana Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 283-287.
 521. Krystyna Wilczewska, Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, „Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego” XVII/3/1966.
 522. Aleksander Wilkoń, 150 lat Szkoły Polskiej w Paryżu, 1842–1992, Paryż 1992.
 523. Izabela Winiarska-Górska, „Krótka a prosta nauka czytania i pisania języka polskiego” Jana Seklucjana, „Poradnik Językowy” 6/2014, s. 100-107.
 524. Izabela Winiarska-Górska, „Ortografia polska” Stanisława Murzynowskiego, „Poradnik Językowy” 7/2014, s. 102-109.
 525. Władysław Wisłocki, Krótka wiadomość o Towarzystwie Literatów w wieku XVIII, Lwów 1869 (odbitka ze „Szkoły”).
 526. Władysław Wisłocki, Nauka języka polskiego w szkołach polskich przed Kopczyńskim, Lwów 1868.
 527. Halina Wiśniewska, Metody opisu koniugacji polskiej w gramatykach XVII wieku, [w:] Studia historycznojęzykowe, t. II, red. Marian Kucała, Wojciech Rzepka, Kraków 1994, s. 201–208.
 528. Halina Wiśniewska, Uwagi o rzeczownikach w „Krótkim Słowniku” (1690) Jana Karola Woyny, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza: zbiór studiów, t. VII, red. Kwiryna Handke, Warszawa 1996, s. 331–345.
 529. Halina Wiśniewska, Zapomniana polska gramatyka języka włoskiego Adama Styli (1675), [w:] Studia historycznojęzykowe, t. I, red. Marian Kucała, Zdzisława Krążyńska, Kraków 1994, s. 221-230.
 530. Tadeusz Witczak, Parkoszowic Jakub, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny t. 3, Warszawa 2002, s. 224.
 531. Józef Włodarski, Przed dwudziesty laty, „Płomyk: tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży” 24/1925, s. 269-270.
 532. Henryk Mościcki Włodzimierz Dzwonkowski (red.), Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, Warszawa 1928, s. 129.
 533. Józef Wojakowski, Nowożytne treści w księgozbiorze Szkoły Rycerskiej, [w:] Nowożytna myśl naukowa w szkołach i księgozbiorach polskiego oświecenia, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1976, s. 81–115.
 534. Jan Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2005.
 535. Jan Wolfgang, Rzecz o herbacie, Wilno 1823.
 536. Erika Worbs, Die polnisch-deutsche Lexikographie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die polnisch-deutschen Wörterbücher von Bandtkie, Mrongovius und Trojański, [w:] Między oświeceniem i romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV polsko-niemiecka konferencja polonistyczna, red. Jakub Zdzisław Lichański, Warszawa 377–394.
 537. Erika Worbs, Von Johann Moneta's Enchiridion polonicum oder Polnisches Handbuch (1720) zu Daniel Vogel's Polnisch-Deutsches Lexicon (1786) – Anmerkungen zur Genese eines Wörterbuchs, „Prace Filologiczne” 45/2000, s. 643–653.
 538. Jan Karol Woyna, Kleiner Lust-Garten, Worinn Gerade Gänge Zur Polnischen Sprache angewiesen werden, Gdańsk 1690.
 539. Wiktor Woźniak, Echo minionych lat żyje w mojej pamięci i zapisie, „Vivat Akademia” 6/2011, s. 65–69.
 540. Kazimierz Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1856.
 541. Kazimierz W. Wójcicki, Ks. Onufry Kopczyński, „Tygodnik Ilustrowany” CXXI/1862, s. 1–2.
 542. Kazimierz W. Wójcicki, Kurhanowicz (Tomasz), [w:] Encyklopedia powszechna, t. XVI, Warszawa 1864, s. 480.
 543. Kazimierz Władysław Wójcicki, Stare gawędy i obrazy, t. 3, Warszawa 1840.
 544. Kazimierz Władysław Wójcicki, Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII, Warszawa 1836.
 545. Wiesław Wydra, Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa 1973.
 546. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984.
 547. Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Niesamoistne drukowane teksty polskie sprzed roku 1521 i ich znaczenie dla historii drukarstwa i języka polskiego, [w:] Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. Stanisław Grzeszczuk, Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 263–288.
 548. R[oman] Z[awiliński], Najdawniejsze gramatyki i słowniki polskie, „Język Polski i Poradnik Językowy” III/1916, z. 2-3, s. 64-66.
 549. Zygmunt Zagórski, Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski), Warszawa–Poznań 1981.
 550. Jan Zaremba (red.), Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. Śląski Korbut, Wrocław 1979.
 551. Alfred Zaręba, Działalność profesora Zenona Klemensiewicza w tajnym nauczaniu, „Język Polski” z. 4/1969, s. 262-266.
 552. Maria Zarębina, Wstęp, [w:] Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Warszawa 2001, s. 5-8.
 553. Aleksander Zdanowicz (red.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
 554. Aleksander Zdanowicz, Leonard Sowiński, Rys dziejów literatury polskiej, t. V, Wilno 1878, s. 221.
 555. Tadeusz Zgółka, Psychologizm a społeczny charakter języka w koncepcjach lingwistycznych Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Ignacy Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 111-116.
 556. Józef Bartłomiej Zimorowicz Szymon Zimorowicz, Sielanki, Przemyśl 1857.
 557. Przemysław Zwoliński, Działalność naukowa Profesora Doktora Zenona Klemensiewicza, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. Wiesław Krencik, Warszawa 1970, s. 11-15.
 558. Przemysław Zwoliński, Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako źródło poznania ówczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” z. 7–9/1956, s. 251–260; 310–321; 356–369.
 559. Przemysław Zwoliński, Najdawniejsze opracowanie języka Mikołaja Reja („Wizerunk” M. Reja z 1558 a „Polonicae grammatices institutio” P. Stojeńskiego z r. 1568), [w:] Przemysław Zwoliński, Szkice i studia z historii slawistyki, wyboru dokonał Mieczysław Basaj, Wrocław 1988, s. 139–168.
 560. Przemysław Zwoliński, Prowincjonalizmy pomorskie w polszczyźnie XVI i XVII w., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XIX /1960, s. 157–169.
 561. Przemysław Zwoliński, Tadeusz Lehr-Spławiński jako badacz języka polskiego, „Poradnik Językowy” 3 (223)/1965, s. 97–101.
 562. Przemysław Zwoliński, Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie, „Pamiętnik Literacki” t. XLIII, z. 1–2/1952, s. 375–407; przedruk w: Szkice i studia z historii slawistyki, wyboru dokonał Mieczysław Basaj, Wrocław 1988, s. 31–66.
 563. Piotr Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003.
 564. Andrzej Żmuda, Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców warszawskiej Akademii Duchownej w latach 1837—1887, (Studia z historii Kościoła w Polsce, t. VI), Warszawa 1979.
 565. Mieczysław Żywczyński, Kurhanowicz Tomasz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 240.
 
©2014-2018 Warsaw University. All rights reserved. ISBN 978-83-64006-99-9